Năm 2020, Thanh tra Bộ GTVT chủ trì triển khai thực hiện 24 cuộc thanh tra, kiểm tra (10 cuộc thanh tra hành chính và 14 cuộc thanh tra chuyên ngành); hoàn thành 100% các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất được giao. Nội dung thanh tra, kiểm tra tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước của ngành, trong đó nổi bật là một số vấn đề được dư luận và xã hội quan tâm. Các cuộc thanh tra đảm bảo trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật; góp phần tích cực nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ GTVT.

Về công tác thanh tra, kiểm tra hành chính, năm 2020, Thanh tra Bộ GTVT đã triển khai thực hiện 10 cuộc thanh tra hành chính, hoạt động thanh tra tập trung vào các nội dung: Công tác quản lý, sử dụng vốn, tài sản, ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác của một số cơ quan, đơn vị trong ngành GTVT; việc triển khai thực hiện dự án BOT, công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông; công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức và việc chấp hành pháp luật trong công tác tổ chức, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao của một số cơ quan, đơn vị trong ngành GTVT. Qua công tác thanh tra đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước trên 663 triệu đồng; giảm trừ giá trị thanh toán trên 338 triệu; yêu cầu cơ quan, tổ chức khắc phục tồn tại, thiếu sót; tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan.

leftcenterrightdel
Thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực được dư luận và xã hội quan tâm 

Về công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, năm 2020, Thanh tra Bộ GTVT đã triển khai thực hiện 14 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; hoạt động thanh tra, kiểm tra tập trung vào các nội dung: Quản lý, bảo trì, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; hoạt động vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; hoạt động lai dắt, tìm kiếm, cứu nạn hàng hải; hoạt động cảng, bến thuỷ nội địa; kiểm định phương tiện đường bộ, đường thuỷ nội địa; đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Qua thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính đối với 08 cơ sở đào tạo lái xe, 06 đơn vị kinh doanh vận tải, 06 đăng kiểm viên, không công nhận kết quả thực tập nghiệp vụ kiểm định của 04 đăng kiểm viên thực tập.

Về công tác giám sát, xử lý sau thanh tra, công tác giám sát hoạt động đoàn thanh tra được người ra quyết định thanh tra giao nhiệm vụ (giao: Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra hoặc Tổ giám sát) thực hiện nhiệm vụ giám sát; qua công tác giám sát cho thấy, các đoàn thanh tra thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động đoàn thanh tra, thực hiện đúng trình thự, thủ tục, quy định của pháp luật về thanh tra.

Năm 2020, Thanh tra Bộ GTVT đã lập hồ sơ theo dõi việc thực hiện 23 kết luận thanh tra (12 kết luận thanh tra do Bộ GTVT hoặc Thanh tra Bộ ban hành, 11 kết luận thanh tra do Thanh tra Chính phủ, Thanh tra các Bộ ngành khác ban hành); ban hành 61 văn bản đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra; tiến hành kiểm tra việc thực hiện 06 kết luận thanh tra; thực hiện giám sát 04 đoàn thanh tra; kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với nhiều cá nhân, tập thể có vi phạm; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước trên 3,2 tỷ đồng. Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra đã được Thanh tra Bộ GTVT thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật; các kết luận thanh tra cơ bản được tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện dứt điểm, kịp thời, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra...

Theo đánh giá của Thanh tra Bộ GTVT, trong năm 2020, mặc dù tiếp tục còn nhiều khó khăn, đặc biệt khó khăn về nhân lực và cơ sở vật chất, nhưng lực lượng Thanh tra ngành GTVT đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chung của ngành, sự chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Bộ GTVT và chính quyền địa phương để xây dựng và tổ chức triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể đề ra trong từng thời kỳ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về GTVT và góp phần tích cực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và kiềm chế tai nạn giao thông; chất lượng hoạt động thanh tra ngày càng được nâng cao, góp phần tích cực nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về GTVT và công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông.

Công tác tham mưu xây dựng, điều chỉnh kế hoạch thanh tra được triển khai kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm theo định hướng của Thanh tra Chính phủ và bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Bộ GTVT, của chính quyền địa phương; đã chủ động rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm để đảm bảo tránh chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra theo tinh thần Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đánh giá chung của Thanh tra Bộ GTVT, chất lượng các cuộc thanh tra ngày càng tăng lên; qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và xử lý, kiến nghị xử lý nhiều vi phạm. Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra xử lý sau thanh tra tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra ngành GTVT. 

Huy Trần