Cụ thể, văn bản yêu cầu nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 18/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí, Công văn số 75/UBND-KTTC ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Khi tiếp nhận các đơn thư, phản ánh từ cá nhân, tổ chức về ô nhiễm liên quan đến mùi, tiếng ồn, bụi, khí thải phát sinh phải nhanh chóng phối hợp với đơn vị có liên quan kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát các cơ sở sản xuất thuộc đối tượng phải quan trắc khí thải tự động, liên tục quy định tại Khoản 23 Điều 2 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường yêu cầu phải đầu tư lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục, có camera theo dõi, truyền số liệu trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31/12/2021. Đồng thời, đôn đốc, kiểm tra các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện các biện pháp kiểm soát, xử lý khí thải, đặc biệt là các cơ sở có phát sinh nguồn bụi, khí thải lớn; đôn đốc, giám sát các cơ sở sản xuất thuộc đối tượng phải lắp đặt quan trắc khí thải tự động và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan công bố kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí trên Cổng thông tin điện tử và phương tiện truyền thông của Ủy ban để các cơ quan chuyên môn, cơ quan thông tấn, báo chí có thể theo dõi, tiếp cận và đưa tin.  Phối hợp với các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác truyền thông về tác hại của ô nhiễm môi trường không khí, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường không khí; nêu gương các điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường không khí; phản ánh các tổ chức cá nhân gây ô nhiễm môi trường không khí. Trường hợp xảy ra ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn có hại cho sức khỏe cần kịp thời cảnh báo cho cộng đồng, nhân dân.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, kiểm soát các hoạt động xử lý phụ phẩm, sản phẩm thải sau thu hoạch của ngành nông nghiệp (rơm rạ, chất thải rắn,…) đảm bảo được xử lý an toàn, đúng quy định nhằm giảm các nguồn phát sinh khí thải gây ô nhiễm môi trường.

Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, Báo Tây Ninh đẩy mạnh công tác truyền thông về tác hại của ô nhiễm môi trường không khí, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường không khí; nêu gương các điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường không khí; phản ánh các tổ chức cá nhân gây ô nhiêm môi trường không khí. Sử dụng các nguồn dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường không khí chính thống do các cơ quan có thẩm quyền thực hiện để cung cấp thông tin cho cộng đồng xã hội thông qua các phương tiện truyền thông hoặc thông tin dự báo khí tượng, thời tiết định kỳ. Trường hợp xảy ra ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn có hại cho sức khỏe cần kịp thời cảnh báo cho cộng đồng, nhân dân.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm kê, đánh giá các nguồn phát sinh khí thải trên địa bàn, xác định rõ nguyên nhân để giảm thiểu ô nhiễm không khí và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường không khí theo thẩm quyền quy định. Công khai thông tin về các nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí, các cá nhân, tổ chức trên địa bàn quản lý vi phạm các quy định pháp luật bảo vệ môi trường trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đình Thuyết