leftcenterrightdel
Nâng cao mức hưởng thụ và đời sống văn hóa cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng dân tộc thiểu số 
Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch là xây dựng, tổ chức hiệu quả các hoạt động văn hóa, nghệ thuật nhằm giảm nhanh khoảng cách chênh lệch về hưởng thụ loại hình và sản phẩm văn hóa, nghệ thuật cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số; nâng cao mức hưởng thụ và đời sống văn hóa cho đồng bào; góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường quan hệ hợp tác, đoàn kết, hữu nghị giữa đồng bào các dân tộc vùng biên giới; phát huy vai trò làm chủ của đồng bào trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch...

Để đạt các mục tiêu đề ra, Kế hoạch sẽ triển khai thực hiện một số nội dung, đó là: Tổ chức các ngày hội, lễ hội, liên hoan văn hóa, văn nghệ theo kế hoạch cụ thể hàng năm, đưa hoạt động văn hóa nghệ thuật lồng ghép vào các dịp lễ hội, kỷ niệm; xây dựng chuyên trang, mục văn hóa, nghệ thuật dân tộc thiểu số, chương trình có nội dung phù hợp với thuần phong mỹ tục của đồng bào các dân tộc ở địa phương để tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ưu tiên đầu tư đối với vùng dân tộc ít người, vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Cùng với đó, nội dung Kế hoạch cũng bao gồm một số hoạt động như tổ chức các cuộc thi sáng tác văn học, ảnh, mỹ thuật, thơ, ca khúc... về đề tài dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa; lựa chọn các tác phẩm có nội dung và chất lượng nghệ thuật tốt để khuyến khích sáng tạo và phổ biến, tuyên truyền trong cộng đồng, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật trên địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật, hiện vật, tư liệu, sách báo, sản phẩm văn hóa 02 năm/01 lần vào dịp lễ, tết nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo cơ hội để Nhân dân các dân tộc vùng sâu, vùng xa, biên giới, dân tộc thiểu số được tiếp cận nhiều sản phẩm văn hóa, nghệ thuật; xây dựng các lễ hội trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, tạo nguồn thu từ du lịch, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống và nâng cao đời sống kinh tế - văn hóa cho đồng bào trên địa bàn.

Kế hoạch nhằm tuyên truyền hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua hoạt động của Chương trình văn hóa, nghệ thuật; xây dựng, tổ chức có hiệu quả hoạt động văn hóa, nghệ thuật nhằm nâng cao mức hưởng thụ và đời sống văn hóa cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng dân tộc thiểu số; từng bước xây dựng địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trở thành các điểm sáng về văn hóa, là địa chỉ bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc bản địa, là điểm đến hấp dẫn khách du lịch trong và ngoài nước, góp phần nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho Nhân dân.

H.T