Cụ thể năm 2021, tỉnh Lai Châu sẽ đẩy mạnh, đổi mới và làm phong phú công tác tuyên truyền CCHC. Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, kỷ cương, kỷ luật hành chính; kiểm tra công tác CCHC của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã tối thiểu 30% cơ quan, đơn vị, địa phương. Kiểm soát chặt chẽ hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã.

Về cải cách thể chế, sẽ nâng cao tính chủ động, hiệu quả trong công tác xây dựng, ban hành quy phạm pháp luật. Mặt khác, kiểm soát chặt chẽ việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính hoặc có dấu hiệu thủ tục hành chính đảm bảo theo quy định liên quan đến người dân, doanh nghiệp; tiếp tục rà soát, đánh giá, đơn giản hóa thủ tục hành chính; loại bỏ các thành phần hồ sơ không cần thiết, không hợp lý...

Một giải pháp khác sẽ được Lai Châu đẩy mạnh đó là việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Hoàn thiện các quy trình giải quyết thủ tục hành chính liên thông, đảm bảo rõ thời gian, rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong từng bước của quy trình giải quyết thủ tục hành chính; đảm bảo cắt giảm đáng kể thời gian và giảm số lần đi lại cho người dân, tổ chức khi giải quyết thủ tục hành chính liên thông. Đồng thời, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp để cải thiện chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Điều hành tốt hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet 

Năm 2021, Lai Châu tiếp tục triển khai rà soát, sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức các cơ quan, đơn vị, giảm đầu mối tổ chức trung gian, khắc phục triệt để sự trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo nguyên tắc một tổ chức có thể đảm nhiệm nhiều việc, nhưng một việc chỉ do một tổ chức chủ trì và chịu trách nhiệm chính; thực hiện quản lý, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo việc quản lý sử dụng tiết kiệm, hiệu quả theo đúng quy định.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các hoạt động công vụ; phát huy tinh thần trách nhiệm, nhất là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu; cập nhật, đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức...

Sở Nội vụ có nhiệm vụ theo dõi chung về tình hình triển khai thực hiện công tác CCHC, phối hợp và đôn đốc các cơ quan có liên quan thực hiện nhiệm vụ được giao; tham mưu UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành và kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thực hiện CCHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, kịp thời báo cáo UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo./.

Lan Anh