Thực hiện Quyết định số 100/QĐ-KTNN ngày 03/6/2019 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP), Tổ kiểm toán số 1 thuộc Đoàn kiểm toán Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) của KTNN chuyên ngành IV đã tiến hành kiểm toán Dự án.

Kết luận chỉ rõ: Kế hoạch đầu tư trung hạn 2016 - 2020 hợp phần đường dự án LRAMP của tỉnh Bắc Kạn được Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao với tổng số vốn 165.121 triệu đồng. UBND tỉnh Bắc Kạn đã giao kế hoạch vốn trung hạn và hàng năm cho Sở Giao thông vận tải (GTVT) đúng theo kế hoạch Trung ương đã giao. Tổng số các dự án thành phần trong Dự án LRAMP của tỉnh Bắc Kạn được Bộ GTVT phê duyệt là 12 dự án. Số dự án đã triển khai thực hiện đến 31/7 2019 là 02 dự án. Các dự án thành phần được lựa chọn đầu tư cơ bản phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển KT - XH và cơ bản phù hợp với các quy định.


Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn tồn tại một số hạn chế ảnh hưởng đến mục tiêu chung của Dự án. Cụ thể: Về công tác lập kế hoạch và giao kế hoạch vốn của dự án - Việc phân bổ kế hoạch vốn cho địa phương dựa trên cơ sở ước tính dự toán, các dự án thành phần khi đưa vào kế hoạch vốn chưa được các cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt. Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao kế hoạch vốn năm 2018 cho tỉnh Bắc Kạn chậm 7 tháng so với quy định Luật Đầu tư công. Về công tác lựa chọn công trình đưa vào danh mục đầu tư của dự án Xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn dự án LRAMP (các dự án sử dụng nguồn vốn LRAMP chưa được phê duyệt trước khi lập kế hoạch trung hạn 2016 - 2020) thiếu cơ sở xác định mức bố trí vốn và chưa đủ điều kiện đưa vào danh mục đầu tư theo Quyết định phê duyệt dự án.

Trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, công tác lập tổng mức đầu tư còn tồn tại một số tồn tại về đơn giá, dự phòng…làm tăng giá trị tổng mức đầu tư là 749 triệu đồng. Công tác khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật còn chưa đảm bảo chất lượng dẫn đến phải thay đổi, điều chỉnh một số hạng mục thi công cho phù hợp với thực tế, công tác lập dự toán, xác định đơn giá, định mức, khối lượng chưa phù hợp với các quy định về lập dự toán làm tăng giá trị dự toán công trình 245,4 triệu đồng. Hợp đồng gói thầu tư vấn thiết kế còn thiếu nội dung quy định về trách nhiệm của các bên trong việc xử lý, đền bù đối với việc tính toán sai số lượng, khối lượng công việc theo hướng dẫn của Luật Đấu thầu. Công tác nghiệm thu thanh toán: Ban QLDA trong quá trình nghiệm thu, thanh toán vẫn có sai sót dẫn đến giảm trừ theo kết quả kiểm toán. Một số nhà thầu chưa xuất hóa đơn GTGT cho khối lượng đã nghiệm thu. Số thuế GTGT tương ứng với khối lượng nghiệm thu, thanh toán chưa có hóa đơn là 907,5 triệu đồng.

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị đối với Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bắc Kạn: Điều chỉnh sổ kế toán, báo cáo tài chính (nguồn vốn đầu tư, chi phí đầu tự thực hiện) đến 31/5/2019 phù hợp với kết luận của KTNN. Kiến nghị xử lý về tài chính. Tổng số kiến nghị xử lý tài chính 1.783.309.516 đồng. Đồng thời, chấn chỉnh công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, công tác quản lý tài chính, kế toán. Thương thảo, ký kết phụ lục hợp đồng giảm trừ sai sót đối với giá trị hợp đồng còn lại theo kết luận của KTNN. Rà soát các công việc mà Kiểm toán nhà nước đã thực hiện, làm cơ sở cho công tác mời thầu, đàm phán ký kết các gói thầu kiểm toán độc lập trước khi quyết toán dự án hoàn thành nhằm tránh trùng lập theo quy định tại Khoản 3, Điều10, Thông tư số 09/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 18/01/2016 và Khoản 6, Điều 1 Thông tư số 64/2018/TT - BTC ngày 30/7/2018. Khẩn trương lập, trình báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án thành phần đã nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng. Đôn đốc các nhà thầu khẩn trương thực hiện kê khai nộp thuế GTGT tương ứng với giá trị đã nghiệm thu theo quy định. Rút kinh nghiệm đối với tập thể cá nhân có liên quan đến các tồn tại đã nêu trong Báo cáo kiểm toán.

Đối với UBND tỉnh Bắc Kạn: Chỉ đạo Ban QLDA và các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của KTNN. Rút kinh nghiệm tập thể, cá nhân có liên quan đến tồn tại trong việc lập thẩm định và xây dựng kế hoạch trung hạn, kế hoạch năm của các Dự án thành phần. Kiến nghị đối với Cục thuế tỉnh Bắc Kạn Kiểm tra các doanh nghiệp: Công ty TNHH Long Thịnh, Công ty Cổ phần Hồng Hà, Công ty cổ phần Thọ Phú tham gia thực hiện các dự án thuộc Chương trình LRAMP, yêu cầu xuất hóa đơn, kê khai thuế nộp thuế. UBND tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo các đơn vị được kiểm toán thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kiến nghị của KTNN và báo cáo kết quả theo quy định./.

Dương Thái