Theo đó, Lễ tôn vinh trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu được tổ chức định kỳ 2 năm 1 lần vào dịp Kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5). 

Hội đồng xét chọn sẽ lựa chọn một số trí thức tiêu biểu xuất sắc nhất trong số trí thức đạt danh hiệu “Trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu tỉnh Hòa Bình” để đề nghị tôn vinh cấp Quốc gia.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết, lập dự toán kinh phí hoạt động tôn vinh trí thức khoa học công nghệ gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

leftcenterrightdel
 Một buổi làm việc của UBND tỉnh về nhân lực khoa học công nghệ. Ảnh: khcn.vnuf.edu.vn

UBND tỉnh giao Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh căn cứ vào Quy chế tôn vinh trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các công tác liên quan đến việc xét chọn, tôn vinh trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu. Là cơ quan Thường trực, chủ trì tổ chức và có trách nhiệm xây dựng về nội dung, kịch bản, chương trình tổ chức Lễ tôn vinh. Chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết phục vụ cho buổi Lễ tôn vinh trí thức. Xây dựng video clip tổng hợp về trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo, các thành tựu nghiên cứu về khoa học và công nghệ của tỉnh trình chiếu tại buổi Lễ.

Việc tổ chức tôn vinh trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu nhằm đánh giá, ghi nhận và biểu dương trí thức có thành tích xuất sắc trong công tác tập hợp, đoàn kết, vận động và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ (KHCN), đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.  Thông qua việc tôn vinh, nhằm cổ vũ, động viên khích lệ đội ngũ trí thức khoa học công nghệ của tỉnh tiếp tục tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo để thu hút nhiều hơn nữa trí thức tham gia vào nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, phổ biến kiến thức, tư vấn phản biện và giám định xã hội, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Đoàn Cần