Theo đó, UBND huyện, thành phố phải tập trung chỉ đạo công tác dồn điền đổi thửa và thực hiện kiện toàn các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới cấp huyện, cấp xã; Ban dồn điền đổi thửa tại thôn/xóm trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ dồn điền, đổi thửa. 

Đối với những xã, thị trấn còn có thôn chưa hoàn thành việc dồn điền đổi thửa, tiếp tục chỉ đạo thực hiện theo đúng Kế hoạch số 141/KH-UBND của UBND tỉnh đã ban hành. Chủ động bố trí nguồn kinh phí cho công tác dồn điền đổi thửa trên địa bàn từ nguồn vốn hỗ trợ sản xuất, phát triển hạ tầng trong các chương trình mục tiêu quốc gia; nguồn kinh phí bảo vệ, phát triển đất trồng lúa và các nguồn khác để đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo đúng kế hoạch; tập chung cho các hoạt động cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy lợi, giao thông nội đồng, kinh phí trích đo, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Trước ngày 15/11 hàng năm các huyện, thành phố phải gửi báo cáo kết quả thực hiện công tác này.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa: PV&BT

UBND tỉnh Hòa Bình giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố trong việc tổ chức lại sản xuất trên diện tích đã dồn điền đổi thửa. Tổng hợp kết quả thực hiện dồn điển, đổi thửa hàng năm và những khó khăn, vướng mắc phát sinh với UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ việc trích đo, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền, đổi thửa, báo cáo UBND tỉnh trong quý II năm 2021.

Chỉ thị trên của tỉnh Hòa Bình nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế và đẩy mạnh hơn nữa công tác dồn điền đổi thửa trong năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 đạt hiệu quả cao, đảm bảo kế hoạch đề ra.

 

Đoàn Cần