Theo đánh giá của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, trong những năm qua, UBND tỉnh đã tập trung, thống nhất, quyết liệt, linh hoạt, sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, không ngừng đổi mới tác phong, lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, phát huy dân chủ, gần dân, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao, tác phong, lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Bên cạnh kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại như có lúc, có nơi việc chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND chưa nghiêm; kỷ luật, kỷ cương hành chính trong một số bộ phận cơ quan, đơn vị chưa được thực hiện triệt để, thường xuyên; công tác tham mưu chưa thật sự chủ động, quyết liệt, một số công việc trong chương trình, kế hoạch, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh chưa được triển khai đúng tiến độ, chưa đảm bảo chất lượng theo yêu cầu...

Theo Chủ tịch UBND tỉnh năm 2021 là năm đặc biệt quan trọng, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 - 2025 và các kế hoạch 5 năm trên các lĩnh vực theo nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp.

leftcenterrightdel
Hà Giang đẩy mạnh công tác theo dõi, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra, giám sát tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao 

Để chấn chỉnh những hạn chế nêu trên, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, không ngừng đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng thực thi nhiệm vụ, công vụ, góp phần tổ chức thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 - 2025 và hằng năm trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thành phố thường xuyên cập nhật, phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;... Qua đó, không ngừng nâng cao, thống nhất trong nhận thức và hành động, đảm bảo thực thi nhiệm vụ, công vụ kịp thời, nhanh, hiệu quả, theo đúng quy định, thân thiện, gần gũi, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp.

Tăng cường và nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, đặc biệt là cơ chế giao việc, đảm bảo một việc chỉ giao cho một đơn vị, một bộ phận chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính, trong đó yêu cầu rõ đầu ra sản phẩm, chất lượng, tiến độ thời gian hoàn thành; thường xuyên rà soát trong nội bộ cơ quan mình nếu có những tồn tại, hạn chế phải tập trung kiên quyết xử lý khắc phục triệt để ngay, tạo sự chuyển biến tích cực trong chỉ đạo, điều hành; chủ động xử lý công việc theo đúng thẩm quyền, không trông chờ chỉ đạo của cấp trên.

Đồng thời chủ động nghiên cứu các nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và hằng năm của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh để kịp thời cụ thể hóa và tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm, có tính đột phá, trong đó xác định rõ lộ trình, tiến độ thực hiện theo tuần, theo tháng và phân công nhiệm vụ theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, phù hợp với năng lực, sở trường của từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để thực hiện và phục vụ công tác kiếm tra, đôn đốc tại cơ quan, đơn vị. Đối với các nhiệm vụ phát sinh, hoặc qua nắm bắt cơ sở có khó khăn, vướng mắc liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý phải kịp thời chỉ đạo giải quyết hoặc chủ động phối hợp xử lý nội dung liên quan theo quy định.

Cùng với đó là tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021-2030 và hằng năm theo các nghị quyết, chương trình của Chính phủ, của Tỉnh ủy và đề án, kế hoạch của UBND tỉnh, hướng đến xây dựng nền hành chính thân thiện, phục vụ, hiện đại và hiệu quả; trong đó thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý văn bản, hồ sơ công việc, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử từ cấp tỉnh đến cấp xã (trừ các hồ sơ, văn bản liên quan đến bí mật nhà nước), không để xảy ra tình trạng chậm trễ trong giải quyết công việc được giao.

Thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, dân chủ ở cơ sở, dành thời gian đối thoại, tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân về các nội dung thuộc ngành, đơn vị quản lý theo đúng thẩm quyền, không để kéo dài, vượt cấp.

Chú trọng đẩy mạnh công tác theo dõi, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra, sát tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; đa dạng hóa các loại hình tiếp nhận, thu thập thông tin về việc thực thi nhiệm vụ, công vụ, về các chương trình, kế hoạch hoạt động thuộc ngành, lĩnh vực, đơn vị quản lý, để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm. Kiên quyết loại khỏi bộ máy những cán bộ, công chức, viên chức không đủ phẩm chất, năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm, nhũng nhiễu, gây phiền hà trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.

H.T