Theo đó, trên cơ sở quyết định số 77/QĐ-BTTTT ngày 22/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục 02 thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông đã được công bố Quyết định số 2370/QĐ-UBND ngày 08/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long, gồm: Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) và Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương).

Tất cả thủ tục hành chính đều thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long (địa chỉ: Số 12C, đường Hoàng Thái Hiếu, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) hoặc trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công tỉnh Vĩnh Long (https://dichvucong.vinhlong.gov.vn)

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh niêm yết, công khai thủ tục hành chính tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và Cổng Dịch vụ công của tỉnh. Bổ sung vào Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính; Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Tổ chức thực hiện quy trình nội bộ, quy trình điện tử để giải quyết các thủ tục hành chính này theo Phụ lục II ban hành kèm theo quyết định số 2370/QĐ-UBND ngày 08/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long. Tổ chức thực hiện đúng nội dung các thủ tục hành chính được công bố kèm theo quyết định này.

Đình Thuyết