Cụ thể, Chủ tịch UBND thành phố giao Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Thủ trưởng cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, có hiệu quả Quyết định số 49/QĐ-TTg ngày 13/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021; Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 13/1/2021 của UBND thành phố về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn TP Cần Thơ năm 2021; Kế hoạch số 09/KH- UBND ngày 13/1/2021 của UBND thành phố về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021.

Trong đó, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, thực hiện tại cơ quan, đơn vị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Đảm bảo kinh phí và các điều kiện cần thiết để việc thực hiện đạt hiệu quả. Đồng thời, quan tâm chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn, thành lập các đoàn kiểm tra thường xuyên và đột xuất đối với công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính; đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai sót, xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức vi phạm theo quy định tại Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/2/2020 của Chính phủ quy định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm công tác theo dõi thi hành pháp luật tại cơ quan, đơn vị; phân công các bộ phận trực thuộc làm công tác thu thập, khảo sát, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật tại cơ quan, đơn vị; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, chồng chéo, bất cập... trong việc áp dụng pháp luật. Từ đó, có văn bản đề xuất, kiến nghị UBND thành phố xem xét giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan cấp trên sửa đổi, bổ sung cho phù hợp (tránh tình trạng để kéo dài, trì trệ, đùn đẩy trách nhiệm khi có vướng mắc về pháp luật mà không kịp thời báo cáo UBND thành phố).

Bên cạnh đó, đảm bảo công tác báo cáo, thống kê về công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật đúng thời hạn và đầy đủ các nội dung theo quy định gửi Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố, Bộ Tư pháp. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về việc chậm trễ hoặc báo cáo không đầy đủ các nội dung theo quy định.

Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Sở Tư pháp đôn đốc, hướng dẫn cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Quyết định số 49/QĐ-TTg ngày 13/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 08/KH-UBND, Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 13/1/2021 của UBND thành phố. Song song đó, tham mưu UBND thành phố thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác xử lý vi phạm hành chính, công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; kịp thời phát hiện những hạn chế, bất cập, vướng mắc. Qua đó, đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Đình Thuyết