(GMT+7)
Tạp chí Thanh tra số 2/2011
Tăng cường sự phối hợp giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với thanh tra của nhà nước trong công tác phòng, chống tham nhũng (11/5/2011)

Kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng quan trọng thể hiện sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, khẳng định vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã xác định: “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, sự đoàn kết thống nhất và bảo đảm thực hiện dân chủ trong Đảng; phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, tránh các nguy cơ sai lầm về đường lối, quan liêu, xa dân của Đảng cầm quyền, góp phần thực hiện thắng lợi của Nghị quyết Đại hội lần thứ X”.

Đối với công tác thanh tra, Đảng và Nhà nước luôn xác định đây là công tác có vị trí, vai trò quan trọng trong hoạt động quản lý nhà nước, là chức năng thiết yếu, công cụ để thực hiện hoạt động quản lý nhà nước. Mục đích của hoạt động thanh tra không chỉ nhằm phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật nói chung và phòng, chống tham nhũng nói riêng mà còn có ý nghĩa phòng ngừa, phát hiện những sơ hở trong cơ chế quản lý và chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền có biện pháp khắc phục, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Mặc dù cơ quan Kiểm tra và Thanh tra có chức năng, nhiệm vụ cũng như phạm vi, trình tự thủ tục hoạt động khác nhau, song các cơ quan này đều là những thiết chế đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng, có quan hệ gắn bó, tác động, bổ trợ lẫn nhau. Do đó sự phối hợp giữa cơ quan Kiểm tra với cơ quan Thanh tra chính là sự kết nối, gắn bó giữa những công cụ của Đảng với Nhà nước nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng trong thực tế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời góp phần xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc phối hợp giữa công tác thanh tra với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã luôn quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan Thanh tra và cơ quan Kiểm tra phối hợp chặt chẽ với nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình. Trong thực hiện phối hợp, cơ quan Thanh tra và cơ quan Kiểm tra luôn chủ động phối hợp trên nhiều phương diện công tác nhất là trong hoạt động thanh tra trách nhiệm thủ trưởng, thanh tra kinh tế - xã hội, thanh tra chuyên đề, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và trong phòng ngừa phát hiện và xử lý tham nhũng.

Thời gian qua, mối quan hệ phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Phụng Hiệp và Thanh tra huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang tương đối nhịp nhàng và chủ yếu dựa trên tính tự giác, ý thức trách nhiệm cao của mỗi cơ quan. Các công việc được phối hợp như: giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, cùng tham gia các đoàn kiểm tra ngân sách v.v... Song thực tế vẫn còn những hạn chế, bất cập. Một số nơi chưa thấy hết ý nghĩa, vai trò và mục đích của công tác phối hợp, do vậy chưa thường xuyên quan tâm chỉ đạo, làm giảm hiệu quả phối hợp giữa công tác thanh tra và công tác kiểm tra, giám sát. Hoặc trong phối hợp có không ít trường hợp còn bị động, đặc biệt là chưa có cơ chế phối hợp cụ thể, chưa xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của cơ quan nào chủ trì, cơ quan nào phối hợp. Việc trao đổi thông tin, dữ liệu liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra chưa được kịp thời.

Để khắc phục những hạn chế này, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp giữa công tác thanh tra và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thiết nghĩ chúng ta cần thực hiện tốt một số vấn đề sau:

Một là, bám sát nhiệm vụ chính trị để tổ chức việc phối hợp giữa công tác thanh tra và kiểm tra, giám sát của Đảng. Trong quá trình hoạt động phải tính đến những nội dung, lĩnh vực cần phối hợp ngay từ đầu năm, khi xây dựng chương trình, kế hoạch để đảm bảo hiệu quả cho hoạt động của mỗi cơ quan.

Đặc biệt cần lưu ý việc phối hợp trong hoạt động thanh tra và kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo tinh thần Hội nghị lần thứ 3 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Hai là, xây dựng qui chế phối hợp giữa công tác thanh tra với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, trong đó các cơ quan có thẩm quyền cần nghiên cứu và ban hành một quy chế phối hợp chung làm cơ sở pháp lý cho việc phối hợp hoạt động giữa hai ngành. Trên cơ sở quy chế này các cấp sẽ xây dựng quy chế phối hợp hoạt động phù hợp với cấp mình.

Ba là, nâng cao trách nhiệm, tính tự giác của các cơ quan Thanh tra và Kiểm tra của Đảng trong phối hợp hoạt động. Coi sự phối hợp hoạt động giữa hai cơ quan là việc làm thường xuyên, chủ động tích cực trong việc cử cán bộ tham gia đoàn thanh tra, đoàn kiểm tra khi được yêu cầu. Đồng thời tổ chức thực hiện tốt hoạt động trao đổi thông tin khi có yêu cầu để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan.

Bốn là, định kỳ tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm công tác phối hợp, việc tổ chức có thể thực hiện với nhiều phương thức như: Hội nghị giao ban, thảo luận chung để rút ra bài học, phát huy ưu điểm, khắc phục yếu kém góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp sau này. Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, quản lý điều hành của chính quyền nhằm tăng cường sự phối hợp hoạt động của 2 cơ quan Kiểm tra của Đảng và Thanh tra nhà nước./.

 

 

 

Lý Thanh Luyện
Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Gửi bài này Gửi bài này In bài này In bài này
Các bài mới
Những nội dung cần chú ý trong chỉ đạo hoạt động của đoàn thanh tra  (11/5/2011)  
KIÊN GIANG TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHÒNG, CHỒNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ  (11/5/2011)  
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO BÌNH THUẬN  (11/5/2011)  
Nêu cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong công tác phòng, chống tham nhũng  (11/5/2011)  
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Bình Dương  (11/5/2011)  
Các bài đã đăng
Nâng cao chất lượng, đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát của Đảng  (11/5/2011)
Quảng Ngãi với việc triển khai thực hiện Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước  (11/5/2011)
HƯỚNG VỀ CƠ SỞ - GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO  (11/5/2011)
NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CỦA CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  (11/5/2011)
NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ GIANG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2011  (11/5/2011)
Xem nhiều nhất
Bàn về một số hạn chế của Luật Doanh nghiệp năm 2005
Bàn về khái niệm kiểm tra và một số khái niệm liên quan đến kiểm tra
Cơ cấu “dân số vàng” – cơ hội và thách thức
ThanhtraVietnam
Bàn về thẩm quyền ban hành văn bản QPPL của cơ quan hành chính nhà nước
Thăm dò ý kiến
Để tiếp tục cải tiến nội dung và hình thức, ThanhtraVietnam.vn chuẩn bị nâng cấp, mời Quý bạn đọc tham gia khảo sát.
Theo Quý vị, ThanhtraVietnam.vn cần thay đổi như thế nào?
Bố trí lại giao diện giúp dễ dàng tìm kiếm thông tin hơn
Thêm tính năng nhận các tin, bài từ độc giả
Thêm tính năng chia sẻ qua mạng xã hội
Thêm chuyên mục tin đọc nhiều, tin mới, tin nóng
Xây dựng bản tin truyền hình, video, thư viện ảnh dể xem
Xây dựng ThanhtraVietnam.vn xem được trên các thiết bị di động