Trong không khí Xuân Tân Sửu năm 2021, thời khắc bước sang năm mới đang đến gần, đảng viên và nhân dân cả nước hân hoan, phấn khởi chào mừng thành công tốt đẹp của Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tràn đầy hy vọng vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gồm 200 đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ to lớn, nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

Cùng nhìn lại những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, kịp thời của Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thật vậy, Đảng ta đã có những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ để khơi thông mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai quyết liệt, bài bản, đi vào chiều sâu, có bước đột phá và đạt những kết quả cụ thể, rõ rệt. Nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng được phát hiện, điều tra, khởi tố, xét xử nghiêm minh, tạo sức răn đe, cảnh tỉnh, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hoan nghênh, đánh giá cao và đồng tình ủng hộ.

Kết quả phòng, chống tham nhũng của chúng ta được Tổ chức quốc tế ghi nhận và đánh giá cao, mới đây Tổ chức Minh bạch Quốc tế công bố bảng xếp hạng chỉ số nhận dạng tham nhũng năm 2019. Theo đó, Việt Nam tăng 4 điểm về độ minh bạch (CPI) và tăng 21 hạng trong bảng xếp hạng 180 quốc gia.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói, những kết quả, dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ Đại hội XII chính là niềm tin, động lực, khí thế để đất nước vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ, thuận lợi bước vào một thời kỳ phát triển mới. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, thống nhất cao của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cùng với nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã tạo ra tiềm lực, cơ đồ, vị thế và uy tín Đất nước trên trường quốc tế như ngày nay.

  

leftcenterrightdel
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: L.A 

Nhấn mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, thường xuyên, hiệu quả cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; hoàn thiện cơ chế kiểm soát chặt chẽ quyền lực; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống suy thoái, "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Phòng, chống tham nhũng như là "chống giặc nội xâm", là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên

Theo Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống, tham nhũng, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, trong nhiệm kỳ qua, công tác thanh tra góp phần tích cực trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cụ thể:

Toàn Ngành đã triển khai trên 32.600 cuộc thanh tra hành chính và trên 1.100.000 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; Riêng Thanh tra Chính phủ đã ban hành 102 kết luận thanh tra, phát hiện vi phạm về kinh tế trên 133 nghìn tỷ đồng, trên 32 nghìn ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước trên 64 nghìn tỷ đồng và trên 24 nghìn ha đất, làm rõ, kết luận nhiều vụ việc được dư luận xã hội quan tâm.

leftcenterrightdel
Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái. 

Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được tăng cường và đã có bước tiến mạnh với nhiều chủ trương, giải pháp đột phá, đạt được kết quả tích cực, toàn diện trên tất cả các mặt, góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng. Ngành Thanh tra tích cực tham mưu hoàn thiện thể chế, ban hành văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng; tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; có nhiều đổi mới trong đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng; nhiều vụ án tham nhũng phức tạp, nghiêm trọng, dư luận quan tâm được phát hiện, xử lý nghiêm, thể hiện rõ quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và xây dựng chỉnh đốn Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh.

Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện và công khai, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực. Đấu tranh chống tham nhũng phải gắn liền với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Kịp thời phát hiện, giải quyết từ sớm, ngăn chặn từ đầu các hành vi sai phạm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn. Mọi cán bộ, đảng viên vi phạm phải có hình thức xử lý kịp thời, đồng bộ, nghiêm minh, công khai, “không có vùng cấm”, "không có ngoại lệ", "bất kể người đó là ai".

Nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng; chú trọng truy tìm, kịp thời áp dụng các biện pháp đồng bộ để thu hồi triệt để tài sản tham nhũng ngay từ giai đoạn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; khuyến khích người phạm tội tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả trong các vụ án tham nhũng, kinh tế.

Văn kiện Đại hội XIII, Đảng ta tiếp tục nhấn mạnh, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp với mục tiêu chiến lược là phát triển đất nước. Phát huy ý chí, sức mạnh của toàn dân tộc, sự thống nhất của "ý Đảng, lòng Dân," để đưa đất nước ta bước vào một giai đoạn phát triển mới với mục tiêu xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bộ máy tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt hiệu quả.

Thanh tra Chính phủ và toàn ngành thanh tra xác định, thanh tra là nội dung không thể thiếu của quản lý nhà nước, là giai đoạn cuối cùng trong chu trình quản lý, có vai trò kiểm định, đánh giá hiệu quả của quản lý nhà nước, gắn thanh tra với công tác phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ và toàn ngành thanh tra xác định sẽ đóng góp tích cực vào công cuộc phòng, chống tham nhũng theo đúng tinh thần “Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”, “tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực” xem phòng, chống tham nhũng như là "chống giặc nội xâm", là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục, "không ngừng", "không nghỉ"; phải kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý kịp thời, đồng bộ, nghiêm minh các hành vi tham nhũng. Trong đó, phòng ngừa là chính, là cơ bản, lâu dài; phát hiện, xử lý là đột phá, quan trọng, đóng góp vào công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa gắn với hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần tạo nên “vị thế và uy tín” của Đất nước.

Trong không khí phấn khởi chào đón thành công của Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trước thềm năm mới, xuân Tân Sửu 2021 đang cận kề, chúng ta có đầy đủ cơ sở tin rằng, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta sẽ lập nên những kỳ tích phát triển mới, vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc./.

Lan Anh