Xử lý 115 tập thể, kiểm điểm 120 cá nhân sau kết luận thanh tra

Năm 2019, có 120 kiến nghị phải thực hiện gồm: 29 kiến nghị xử lý hành chính (kiến nghị xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức); 29 kiến nghị về kinh tế và 62 kiến nghị khác, trong đó đã thực hiện 110 kiến nghị (đạt tỷ lệ:91,67%), chưa thực hiện:10 kiến nghị (chiếm tỷ lệ:8,33%).

Sai phạm về tiền phải thu hồi nộp ngân sách 1.426,391 triệu đồng; đã thu hồi 1.411,591 triệu đồng (đạt 98,96%).

Xử lý khác về kinh tế (chuyển nguồn, giảm trừ quyết toán, thu nộp giảm chi) tổng số tiền là 1.806,085 triệu đồng, trong đó: Nộp trả lại nguồn kinh phí cho đơn vị là 1.797,979 triệu đồngvà giảm trừ quyết toán 8,106 triệu đồng; đã thu hồi 1.185,364 triệu đồng (đạt 65,63%); chưa thu hồi 620,721 triệu đồng (đạt 34,37%);

Thu hồi các quyết định cho thuê đất và chấm dứt hợp đồng thuê đất với 05  cá nhân thuê đất; xử lý chấm dứt hợp đồng thuê đất theo quy định (Kết luận số 11/KL-TTBT ngày 31/5/2019).

Sau các kết luận thanh tra, cơ quan chức năng đã xử lý 115/115 tập thể. Kiểm điểm rút kinh nghiệm, xử lý 120/120 cá nhân: Phê bình, rút kinh nghiệm: 118 người; khiển trách 02 người.

Tổng số quyết định xử lý đối với các đề nghị, kiến nghị, yêu cầu xử lý trong các kết luận thanh tra: 25 quyết định (02 quyết định xử lý hành chính và 23 quyết định xử lý về kinh tế (thu hồi tiền). Đến nay đã thực hiện xong 24 quyết định, còn 01 quyết định chưa thực hiện xong.

Hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra được nâng lên

Theo yêu cầu công tác quản lý kinh tế - xã hội địa phương và định hướng  của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo thủ trưởng các sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã thành phố triển khai thực hiện tốt việc xây dựng, phê duyệt chương trình kế hoạch thanh tra hàng năm; khi cần điều chỉnh kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt thì kiến nghị thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp để được điều chỉnh theo quy định; nội dung các cuộc thanh tra triển khai đều trên các lĩnh vực, trong đó tập trung các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, dư luận xã hội quan tâm.

leftcenterrightdel
 Chánh Thanh tra tỉnh Bình Thuận phát biểu tại cuộc họp giao ban. Ảnh: Đình Thuyết

Qua đó, đã phát hiện và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các sai phạm, thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước, đồng thời kiến nghị kiểm điểm các tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm, qua công tác thanh tra, những sai phạm có dấu hiệu tội phạm đều được kiến nghị chuyển sang cơ quan điều tra để tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định. Đồng thời, qua hoạt động thanh tra, ngành thanh tra đã kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm khắc phục những sơ hở, bất cập để đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế - xã hội.Chất lượng các cuộc thanh tra ngày càng được nâng lên; các kết luận thanh tra thể hiện tính chính xác, khách quan, kiến nghị xử lý đúng với bản chất hành vi vi phạm và đúng quy định của pháp luật, được các tổ chức, cá nhân chấp nhận và thực hiện.

Các kết luận thanh tra sau khi ban hành đều được lãnh đạo cơ quan quản lý cùng cấp quan tâm chỉ đạo các tổ chức và cá nhân tổ chức thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra.

Công tác chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc,kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị về thanh tra được thủ trưởng các cấp, các ngành quan tâm, cơ quan thanh tra được giao nhiệm vụ đã tổ chức theo dõi, đôn đốc kiểm tra thực hiện, khắc phục được những hạn chế so với trước; trình tự, thủ tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra được thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số33/2015/NĐ-C của Chính phủ. Nhờ đó, các kết luận thanh tra đã ban hành được tổ chức thực hiện khá tốt, đối tượng thanh tra chấp hành khá nghiêm túc. Thủ trưởng các đơn vị, địa phương và tổ chức, cá nhân có liên quan ngày càng nâng cao trách nhiệm, quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện các kết luận thanh tra, kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị về thanh tra đều có báo cáo bằng văn bản về cho cơ quan thanh tra để theo dõi.

Việc xử lý hành chính đối với công chức có hành vi vi phạm được tổ chức thực hiện khá nghiêm túc nhiều địa phương, đơn vị; tiến hành kiểm điểm trách nhiệm, xử lý kỷ luật (nếu đến mức phải kỷ luật), có giải pháp để chấn chỉnh cán bộ, công chức liên quan đến sai phạm được phát hiện qua thanh tra, hồ sơ xử lý sau thanh tra thể hiện đầy đủ và thực hiện theo yêu cầu.

Các kiến nghị xử lý sai phạm về tài chính theo kết luận thanh tra được thực hiện khá nghiêm túc, thu hồi tiền nộp ngân sách đạt tỷ lệ khá cao.

Bên cạnh những mặt làm được, sau khi kiểm tra, rà soát việc thực hiện kết luận sau thanh tra, Thanh tra tỉnh ghi nhận: Thủ trưởng một số đơn vị, địa phương chưa quan tâm đầy đủ đến việc thực hiện kết luận thanh tra, chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cán bộ cấp dưới trong việc tham mưu báo cáo kết quả thực hiện; việc thực hiện các kết luận, kiến nghị thanh tra có lúc, có nơi thiếu kiên quyết, chưa triệt để, chưa bảo đảm yêu cầu về thời gian. Việc xử lý hành chính liên quan sai phạm qua thanh tra có việc, có nơi thực hiện qua loa, kết quả xử lý chưa tương xứng với mức độ, hành vi vi phạm; chưa  kiên quyết kiến nghị cấp có thẩm quyền các biện pháp xử lý đối với những trường hợp thực hiện không đầy đủ, chây ì trong thực hiện kết luận, kiến nghị sau thanh tra.

Thanh tra các cấp, ngành trong quá trình thực hiện việc tham mưu cho người có thẩm quyền ban hành văn bản chỉ đạo, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra chưa được thường xuyên, nên một số trường hợp đối tượng thanh tra chậm hoặc thực hiện không đầy đủ, đúng mức các kiến nghị thanh tra.

Nhận định về nguyên nhân khách quan, theo Thanh tra tỉnh Bình Thuận, pháp luật về thanh tra chưa hướng dẫn cụ thể về các biện pháp chế tài trong xử lý sau thanh tra, nhất là trong trường hợp đối tượng thanh tra không thực hiện kiến nghị đã nêu kết luận thanh tra, cố tình chây ì việc thực hiện kết luận thanh tra.

Về chủ quan, thủ trưởng một số đơn vị, địa phương chưa quan tâm kiểm tra, đôn đốc cán bộ cấp dưới trong việc tham mưu báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra.

Việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra chủ yếu là đôn đốc, nhắc nhở thực hiện, chưa kiên quyết kiến nghị cấp có thẩm quyền các biện pháp xử lý đối với những trường hợp thực hiện không đầy đủ kết luận thanh tra nên đối tượng thanh tra chậm khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã được kết luận.

Từ thực tế trên, Thanh tra tỉnh Bình Thuận đề nghị Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ, nhất là các biện pháp chế tài để xử lý đối với các tổ chức, cá nhân không chấp hành kết luận thanh tra; đồng thời, xây dựng hệ thống biểu mẫu phục vụ công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc kết luận thanh tra để thực hiện thống nhất trong toàn quốc.

Thế Lữ