Phú Tân là huyện ven biển nằm ở phía tây của tỉnh Cà Mau, được tái lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2004, với diện tích tự nhiên 44.595 ha, dân số trên 126.000 người. Huyện có 09 đơn vị hành chính cấp xã và 12 phòng, ban, ngành trực thuộc. Từ năm 2014-2016, thực hiện chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước bình quân hàng năm huyện thu trên 34 tỉ đồng. Nhìn chung việc quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện qua các năm đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Riêng về quản lý chi ngân sách địa phương, huyện thực hiện việc lập dự toán chi ngân sách tương đối chặt chẽ, đúng quy định pháp luật, được cấp có thẩm quyến phê duyệt, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, thực hiện triệt để các khoản tiết kiệm ngân sách theo hướng dẫn, quyết toán ngân sách; Về đầu tư xây dựng, trong niên độ thanh tra, từ nguồn vốn ngân sách và vận động xã hội hóa, UBND huyện Phú Tân đã có sự quan tâm, tập trung từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế.

Có thể nói, những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, sự hỗ trợ của các ngành chức năng, huyện Phú Tân đã thực hiện tốt công tác cân đối thu chi ngân sách, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện, tập trung đầu tư cho các lĩnh vực quan trọng như: nông nghiệp và phát triển nông thôn, giáo dục, một số dự án kết cấu hạ tầng và công trình cấp thiết... nhằm tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Tuy nhiên, vẫn còn những mặt hạn chế, thiếu sót, sai phạm trong quá trình quản lý chỉ đạo, điều hành thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao như việc kiểm tra, giám sát thiếu chặt chẽ ở một số lĩnh vực, dẫn đến một số sai phạm trong quản lý thu chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện. Qua thanh tra phát hiện tổng số tiền sai phạm là 2.482.859.784 đồng, trong đó: Về lĩnh vực thu, chi ngân sách: 1.099.868.784 đồng; Về lĩnh vực đầu tư XDCB, số tiền sai phạm 1.382.991.000 đồng.

Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền kiểm điểm trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND huyện Phú Tân, với vai trò là người đứng đầu địa phương để xảy ra các sai phạm trong quản lý ngân sách và đầu tư xây dựng như đã nêu trong Kết luận thanh tra; Chỉ đạo các chủ đầu tư tăng cường quản lý chặt chẽ hơn về lĩnh vực đầu tư xây dựng. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện những sai phạm ngay từ giai đoạn lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật, thiết kế, thẩm định, thi công và nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng... để tránh những sai sót có thể xảy ra.

Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị Chủ tịch UBND huyện Phú Tân thực hiện đúng theo tinh thần Công văn số 4311/UBND-XD ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh Cà Mau về việc thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ. Trong đó quy định: “Ban quản lý dự án xây dựng trực thuộc thực hiện vai trò chủ đầu tư và quản lý các dự án do UBND cấp huyện quyết định đầu tư xây dựng”; “Đối với các dự án do UBND cấp xã quyết định đầu tư thì UBND cấp xã thực hiện vai trò chủ đầu tư đồng thời ký kết hợp đồng với Ban quản lý dự án xây dựng của cấp huyện hoặc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định tại khoản 5, Điều 17, Nghị định này (Nghị định số 59/2015/NĐ-CP) để thực hiện quản lý dự án”.

Bên cạnh đó, chỉ đạo Ban QLDA xây dựng huyện, các phòng, ban thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn quản lý chặt chẽ hơn việc quản lý thu, chi ngân sách, nhất là lĩnh vực đầu tư xây dựng. Kịp thời phát hiện những sai phạm trong quá trình chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và nghiệm thu, thanh quyết toán. Tránh trường hợp đã qua các công trình có sai phạm chủ yếu là do đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị thẩm tra, đơn vị thẩm định tính sai khối lượng so với bản vẽ thiết kế, áp sai giá vật liệu đến chân công trình, sai định mức; sai đơn giá và thanh toán thừa khối lượng so với thực tế thi công. Đồng thời rút kinh nghiệm trong việc ký kết hợp đồng với các đơn vị tư vấn, đơn vị thi công phải lựa chọn những đợn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm.

Đặc biệt, có trách nhiệm chỉ đạo thu hồi các khoản sai phạm 1.017.590.700 đồng nộp vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh; Có trách nhiệm chỉ đạo xử lý và chấn chỉnh rút kinh nghiệm với số tiền sai phạm 1.465.269.084 đồng. Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan các sai phạm đã nêu trong kết luận thanh tra.

Chánh Thanh tra tỉnh ban hành quyết định thu hồi tổng số tiền 1.017.590.700 đồng sai phạm qua thanh tra, nộp vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh Cà Mau (TK 3949.0.1060954.00000 mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Cà Mau) đối với các chủ đầu tư và 10 đơn vị có liên quan./.

L.A