leftcenterrightdel
 Ngày 28/6/2019, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ kỳ 2014-2018 (ảnh: Minh Nguyệt)

Theo đó, căn cứ Khoản 1 Điều 113 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Thanh tra Chính phủ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Hội đồng nhân dân, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tự kiểm tra, xử lý và lập danh mục các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành theo thẩm quyền từ ngày 01/10/2018 đến ngày 30/9/2019 đang còn hiệu lực pháp luật có các quy định liên quan đến lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Đồng thời, gửi báo cáo kết quả kiểm tra, danh mục văn bản kèm theo về Thanh tra Chính phủ (qua Vụ Pháp chế); gửi file điện tử báo cáo và các văn bản pháp luật đã được kiểm tra vào địa chỉ hộp thư vuphapche@thanhtra.gov.vn trước ngày 15/10/2019 để Thanh tra Chính phủ kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền./.

Minh Nguyệt