Trong đó tập trung thể hiện được các nội dung cần thể chế hóa của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021-2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2021-2025 gắn với hoạt động của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra.

Đồng thời, đề xuất các nhiệm vụ, đề án cụ thể, có tính cấp thiết, có trọng tâm, trọng điểm, không phải là nhiệm vụ thường xuyên.

Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu các cục, vụ, đơn vị phải xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời gian thực hiện và cấp trình/ phê duyệt đối với từng nhiệm vụ, đề án.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet 

Chủ đề Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021 – 2030 là: Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hoá, con người Việt Nam và sức mạnh thời đại, huy động mọi nguồn lực, phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Theo đó, đến năm 2030, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; có thể chế quản lý hiện đại, cạnh tranh, hiệu lực, hiệu quả; kinh tế phát triển năng động, nhanh và bền vững, độc lập, tự chủ trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với nâng cao hiệu quả trong hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy sức sáng tạo, ý chí và sức mạnh toàn dân tộc, xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, trật tự, kỷ cương, an toàn, bảo đảm cuộc sống hạnh phúc của người dân; không ngừng nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước; nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Phấn đấu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao./.

Lan Anh