Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 theo các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội. Đây cũng là năm đầu tiên thực hiện các mục tiêu Chiến lược tài chính giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 05 năm giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, trong năm 2021, Thanh tra Bộ Tài chính sẽ quán triệt chủ đề điều hành năm 2021 của Chính phủ là "Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển", đồng thời hưởng ứng các phong trào thi đua năm 2021 của ngành Thanh tra do Thanh tra Chính phủ phát động với chủ đề: “Siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả” và của Bộ Tài chính phát động với chủ đề "Kỷ cương, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, thi đua nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch tài chính - ngân sách năm 2021”.

Mặt khác, chủ động bám sát kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2021 của Quốc hội; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán NSNN năm 2021. Ngoài ra, với truyền thống đoàn kết, thi đua yêu nước, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy và lãnh đạo Thanh tra Bộ Tài chính, toàn thể công chức Thanh tra Bộ Tài chính quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao với khẩu hiệu: "Tăng cường đoàn kết, siết chặt kỷ cương, chủ động đổi mới, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao". Đây cũng là mục tiêu thi đua do Thanh tra Bộ tài chính mới phát động.

Cụ thể, Thanh tra Bộ sẽ quyết tâm hoàn thành 100% kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 và các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất được giao, đảm bảo chất lượng, đúng thời hạn; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, xử lý sau thanh tra. Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, giúp Bộ trong công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất Thanh tra Chính phủ và các Bộ, xây dựng, sửa đổi các quy định, hướng dẫn trong ngành về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng nhằm góp phần thực hiện cải cách thủ tục hành chính, chuẩn hóa nghiệp vụ, tăng cường trật tự, kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động quản lý nhà nước.

Bên cạnh đó, 100% cán bộ, công chức Thanh tra Bộ Tài chính tích cực tham gia và gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; luôn có ý thức thực hiện nghiêm các Quy trình, quy chế, chấp hành nghiêm túc pháp luật Nhà nước, nội quy, kỷ luật của cơ quan, không làm cản trở hoạt động của đơn vị thanh tra, sách nhiễu đơn vị; nhiều tập thể và cá nhân đạt thành tích cao và được khen thưởng.

leftcenterrightdel
 Chánh Thanh tra Bộ Tài chính Trần Huy Trường vừa phát động phong trào thi đua năm 2021 của Thanh tra Bộ. Ảnh: L.A

Tại buổi phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2021, Chánh Thanh tra Bộ Tài chính Trần Huy Trường cho rằng, để thực hiện được các mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra trong năm 2021, Thanh tra Bộ sẽ có những biện pháp cụ thể, căn cơ. Theo đó, sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; quán triệt, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ, ngành Tài chính về công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện phong trào thi đua và chủ trương, quy định về thi đua, khen thưởng. Qua đó, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong quá trình tổ chức thực hiện.

Tiếp đến, cần phát huy truyền thống vẻ vang 75 năm xây dựng và phát triển, sức mạnh tổng hợp, nâng cao tinh thần đoàn kết, chủ động, ý thức trách nhiệm, tính kỷ cương, kỷ luật; tăng cường sự năng động, sáng tạo, bám sát các nhiệm vụ chính trị của Bộ Tài chính, của Ngành đề ra các chỉ tiêu cụ thể, giải pháp phù hợp để phát động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể được xác định trong phong trào thi đua thường xuyên của Thanh tra Bộ, gắn kết với tổ chức thực hiện sâu rộng, toàn diện, hiệu quả các phong trào thi đua, các đợt thi đua, các chuyên đề của Bộ Tài chính, ngành Tài chính phát động; nỗ lực thúc đẩy hoàn thành xuất sắc, hoàn thành sớm các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.

Mặt khác, cần phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ, không ngừng đổi mới, sáng tạo và cải cách thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của cơ quan. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua khen thưởng, đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch và thực sự có tác dụng động viên, nêu gương trong đổi mới, phát huy sáng kiến, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý sau thanh tra; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng…

“Trong quá trình tổ chức thực hiện, các tổ chức, đoàn thể căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình và hướng dẫn của Thanh tra Bộ Tài chính để vận động cán bộ, công chức, đoàn viên thực hiện tốt phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021 và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu thi đua đã đề ra”, Chánh Thanh tra Trần Huy Trường nhấn mạnh./.

Lan Anh