Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, trong thời gian qua, ngành Thanh tra đặc biệt chú trọng hoạt động thanh tra trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các biện pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng trên địa bàn.

Theo đó, để nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh và thanh tra các sở, ngành, huyện, thành phố đã phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng.

Một mặt, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người dân về tầm quan trọng của công tác phòng chống tham nhũng. Mặt khác, Thanh tra tỉnh chú trọng thực hiện hoạt động thanh tra trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai các biện pháp phòng chống tham nhũng.

Công tác thanh tra được tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực như: Công tác cán bộ; quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản; cải cách thủ tục hành chính; huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân...

Kết quả trong năm 2020, Thanh tra tỉnh và thanh tra các sở, ngành, huyện, thành phố đã tổ chức 13 cuộc thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng và trách nhiệm công vụ, góp phần phát huy hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh. Hoạt động quản lý nhà nước về phòng chống tham nhũng được nâng cao, việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng đạt kết quả tích cực.

 

leftcenterrightdel
 Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc chú trọng thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện pháp luật về PCTN. Ảnh: Tuấn Anh

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chú trọng xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các chế độ, định mức, tiêu chuẩn phù hợp theo quy định hiện hành, nâng cao tính hiệu quả quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản công, góp phần tích cực trong công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng.

Thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng; nêu cao tính chủ động, phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng hoặc các hành vi bao che, dung túng, cản trở việc chống tham nhũng.

Đồng thời, tổ chức triển khai đồng bộ, đa dạng các giải pháp phòng chống tham nhũng, trong đó, lấy phòng ngừa làm trọng tâm; chú trọng đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng gắn với thực hiện Nghị quyết T.W 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Theo ông Lưu Văn Dũng, Chánh Thanh tra tỉnh: xác định hoạt động thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2021, ngay từ đầu năm, Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch, tập trung đẩy mạnh công tác thanh tra trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thanh tra tỉnh sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ngành, địa phương trong thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng, nhất là việc công khai, minh bạch trong kê khai tài sản, xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện quy định về công khai, minh bạch trong các lĩnh vực: Quy hoạch, sử dụng đất; đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, dự án đầu tư; tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ...

Qua đó kịp thời phát hiện các vụ việc, hành vi tham nhũng. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong công tác thanh tra nhằm phát hiện và xử lý nghiêm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương để xảy ra tham nhũng, đồng thời, chuyển cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng.

Ngoài ra, theo Chánh Thanh tra, sẽ tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn thanh tra các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra đối với các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng như: Cải cách thủ tục hành chính; quản lý đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản; đầu tư xây dựng cơ bản; mua sắm tài sản công./.

Lan Anh