Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong triển khai nhiệm vụ CCHC

Năm 2021, Thanh tra Chính phủ sẽ tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị đối với công tác CCHC, chú trọng chất lượng, hiệu quả; nâng cao tinh thần trách nhiệm, gắn trách nhiệm của thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị trong việc triển khai các nhiệm vụ CCHC.

Đồng thời, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ CCHC được giao tại kế hoạch hàng năm của Thanh tra Chính phủ; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ lãnh đạo Thanh tra Chính phủ giao để hạn chế sai sót và bảo đảm tiến độ thực hiện; báo cáo CCHC đầy đủ nội dung, đúng thời hạn theo đúng quy định; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành tại các đơn vị; tăng cường việc sử dụng hệ thống quản lý, điều hành văn bản điện tử và hộp thư điện tử trong công tác báo cáo và xử lý công việc, đảm bảo 100% thủ trưởng đơn vị, công chức, viên chức thường xuyên sử dụng.

Liên quan tới công tác cải cách thế chế, tiếp tục triển khai nhiệm vụ của Chương trình xây dựng và ban hành văn bản QPPL thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Thanh tra Chính phủ theo Kế hoạch xây dựng thể chế năm 2021; thực hiện tốt công tác theo dõi thi hành pháp luật, tổ chức kiểm tra văn bản QPPL thuộc thẩm quyền ban hành của Thanh tra Chính phủ và kiểm tra theo thẩm quyền đối với các văn bản QPPL có quy định liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước của Thanh tra Chính phủ do các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, HĐND và UBND cấp tỉnh ban hành; thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Thanh tra Chính phủ.

Về cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục thực hiện việc rà soát các quy định, thủ tục hành chính, kiểm soát việc quy định, thực hiện thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ. Kiểm soát chất lượng công bố, công khai thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và Cổng thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ; thực hiện tốt khâu đánh giá tác động, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong quá trình xây dựng văn bản QPPL. Duy trì và nâng cao hơn nữa chất lượng việc tham định các quy định thủ tục hành chính trong dự thảo Thông tư thuộc thẩm quyền ban hành của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện hiệu quả Bộ phận Một cửa theo Quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ, niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính theo quy định; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (Đăng ký và hẹn lịch tiếp dân trên cổng thông tin điện tử), tiếp nhận và trả kết quả xử lý đơn thư qua dịch vụ bưu chính công ích; tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet 

Thực hiện có hiệu quả công tác luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác theo kế hoạch

Trong công tác cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, Thanh tra Chính phủ tiếp tục kiện toàn, sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức theo Nghị định số 50/2018/NĐ-CP ngày 09/4/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ để phù hợp những nội dung quy định tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ.

Đồng thời, thực hiện có hiệu quả công tác luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác theo kế hoạch của Thanh tra Chính phủ; tiếp tục thực hiện các quy định trong việc bố trí công chức, viên chức theo Đề án vị trí việc làm; thực hiện tốt các quy định về tuyển dụng, bổ nhiệm, thi đua khen thưởng, đánh giá, phân loại, đào tạo, bồi dưỡng và các nội dung liên quan khác đến công tác tổ chức, cán bộ; rà soát, hoàn thiện các quy định về quản lý tài chính, tài sản thuộc thẩm quyền của Thanh tra Chính phủ theo quy định của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc việc công khai tài chính quản lý tài chính, tài sản, đấu thầu, mua sắm theo quy định của pháp luật. Công khai, minh bạch các khoản thu, chi của cơ quan; quản lý và sử dụng nguồn kinh phí đuợc trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước của cơ quan Thanh tra Chính phủ tiết kiệm, hiệu quả. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về quản lý tài chính, tài sản đối với các đơn vị trực thuộc. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các hoạt động của cơ quan.

Hiện đại hoá hành chính cũng là mục tiêu, phương hướng trong năm 2021 của Thanh tra Chính phủ. Cụ thể, Thanh tra Chính phủ sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan; mở rộng áp dụng chữ ký số trong trao đối, xử lý các văn bản nội bộ; duy trì hoạt động thường xuyên Hội nghị truyền hình trực tuyến, đảm bảo chất lượng của các cuộc họp giao ban và hội nghị ngành cũng như các cuộc họp đột xuất; duy trì hỗ trợ triển khai phần mềm quản lý khiếu nại, tố cáo và phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia hệ thống báo cáo cho các bộ, ngành, địa phương; triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong lĩnh vực tiếp công dân (đăng ký và hẹn lịch tiếp công dân trên mạng thông tin điện tử); áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống QLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan, đơn vị; đảm bảo thông suốt cho các dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ chỉ đạo, quản lý điều hành tác nghiệp tại cơ quan. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị trong ngành, A83 Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc nâng cao công tác đảm bảo an ninh mạng.

Thanh tra Chính phủ đề xuất Bộ Nội vụ ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể cho từng lĩnh vực trong việc thực hiện công tác CCHC đối với một số cơ quan có tính đặc thù như: Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Dân tộc, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng... phù hợp tình hình và quá trình hội nhập quốc tế của đất nước.

Kiến nghị Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan xem xét, điều chỉnh tiêu chí, thang điểm Chỉ số CCHC phù hợp với thực tế từng bộ, ngành, địa phương đảm bảo đánh giá đúng thực tế, công bằng và hiệu quả, tiết kiệm, nhất là trong triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và xây dựng triển khai cổng dịch vụ công trực tuyến.

Ngoài ra, đề nghị Bộ Nội vụ tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, thăm quan học hỏi mô hình về công tác cải cách hành chính ở trong và ngoài nước và tham mưu với cơ quan có thấm quyền các chính sách đối với người làm công tác cải cách hành chính tại các bộ ngành, địa phương./.

Lan Anh