Thông báo Kết luận thanh tra 50/TB-TTBNV ngày 08/2 của Thanh tra Bộ Nội vụ, tỉnh Sơn La còn 03 cơ quan, tổ chức sử dụng 13 viên chức biệt phái làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước.

Quá trình thực hiện xét tuyển công chức năm 2019 còn tồn tại, hạn chế như: Danh sách chỉ tiêu xét tuyển ban hành kèm theo Kế hoạch xét tuyển công chức không quy định rõ ngành, chuyên ngành đào tạo cần tuyển trong khi phiếu đăng ký dự tuyển yêu cầu ghi rõ ngành, chuyên ngành đào tạo gây khó khăn, nhầm lẫn cho thí sinh trong quá trình đăng ký dự tuyển và quá trình kiểm tra của Ban kiểm tra phiếu dự tuyển; thông báo tuyển dụng công chức do Giám đốc Sở Nội vụ ban hành là không đúng thẩm quyền quy định; một số cơ quan, tổ chức chưa hướng dẫn công chức mới được tuyển dụng hoàn chỉnh đầy đủ các thành phần hồ sơ công chức (thiếu quyền sơ yếu lý lịch, bản tiểu sử tóm tắt...) và chưa tổ chức kê khai, thẩm tra, xác minh theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 11/2012/TT BNV ngày 17/12/2012 của Bộ Nội vụ.

Đối với trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức, qua kiểm tra 95 hồ sơ cho thấy, quá trình thực hiện còn 04 trường hợp chưa có quyết định tuyển dụng viên chức hoặc quyết định tuyển dụng viên chức không căn cứ vào kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển theo quy định; đến thời điểm thanh tra, 03 trường hợp có quyết định tuyển dụng công chức nhưng chưa có chứng chỉ quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên hoặc chứng chỉ nghiệp vụ chuyên ngành tương ứng với ngạch công chức hiện giữ, một số trường hợp trước khi được tiếp nhận vào công chức đã được các cơ quan, tổ chức điều động, biệt phái đến làm việc chuyên môn tại các cơ quan, tổ chức hành chính.

leftcenterrightdel
Thành phố Sơn La. Ảnh minh họa - Internet 

Giám đốc Sở Nội vụ quyết định thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch; đồng thời, phê duyệt hình thức, nội dung và tổ chức kiểm tra, sát hạch là không đúng thẩm quyền quy định về phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức; 90 trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức chưa có ý kiến thống nhất hoặc chưa có phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP và quy định của UBND tỉnh; một số biên bản kiểm tra, sát hạch không phản ánh việc kiểm tra, sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người đề nghị tiếp nhận.

Về bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, cơ bản, quá trình thực hiện của UBND tỉnh Sơn La và các cơ quan, tổ chức còn 16/410 công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý sau ngày 28/12/2017 thiếu một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn chức danh; 26 trường hợp quyết định tuyển dụng công chức, viên chức không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục hoặc không có căn cứ tuyển dụng. Đến nay, 23/26 trường hợp đã được UBND tỉnh rà soát, xử lý theo Kết luận số 71-KL/TW và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV.

Một số trình tự, thủ tục bổ nhiệm thuộc thẩm quyền của thủ trưởng các cơ quan, tổ chức chưa được phản ánh bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm hoặc chưa đúng quy định như: Đề xuất về chủ trương; nhận xét, đánh giá của thủ trưởng trực tiếp, tờ trình đề nghị bổ nhiệm; quyết định bổ nhiệm lại đối với 17 trường hợp còn chậm so với quy định...

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La thực hiện và chỉ đạo các cơ quan, tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước.

Rà soát các văn bản quy định, hướng dẫn, thực hiện về công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức do địa phương ban hành theo thẩm quyền; cập nhật, sửa đổi và ban hành văn bản mới thay thế, bổ sung để phù hợp với quy định của Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Xử lý và chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền tại Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Thông báo Kết luận số 43-TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ đối với 03 trường hợp đã được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước nhưng quyết định tuyển dụng trước đó chưa đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn hoặc trình tự, thủ tục theo quy định.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La chỉ đạo để rà soát điều kiện, tiêu chuẩn; trình tự, thủ tục đổi với các trường hợp tuyển dụng, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định của Đảng và chỉ đạo của Chính phủ, kịp thời phát hiện các trường hợp được bổ nhiệm trước ngày 28/12/2017 còn chưa đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn để cử đi đào tạo, bồi dưỡng để bổ sung, hoàn thiện theo quy định.

Ngoài ra, chỉ đạo việc sắp xếp số lượng cấp phó của người đứng đầu các sở, ban, ngành và cấp phó các phòng chuyên môn thuộc các sở, ban, ngành đảm bảo theo quy định. Thường xuyên tổ chức tập huấn về công tác tổ chức cán bộ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức để phát hiện những sơ hở, hạn chế và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời./.

Lan Anh