Báo cáo tại Hội nghị, Thiếu tướng Phạm Quang Vinh, Phó Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng khẳng định, nhận thức rõ vị trí, vai trò, nhiệm vụ của công tác thanh tra trong tình hình hiện nay, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo ngành Thanh tra quốc phòng quán triệt, tổ chức triển khai hiệu quả Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành. Do vậy, hoạt động thanh tra trong Bộ Quốc phòng ngày càng chuyển biến tích cực, chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra ngày càng được nâng lên.

Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Thanh tra Bộ Quốc phòng cùng các cơ quan liên quan nghiên cứu, áp dụng và hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện đúng quy định. Sau khi Luật Thanh tra và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được ban hành, cấp uỷ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và kịp thời tổ chức quán triệt triển khai thực hiện toàn diện Luật Thanh tra và các văn bản liên quan. Qua đó tạo được sự chuyển biến quan trọng về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ các cấp về công tác thanh tra. Bộ Quốc phòng cũng đã chỉ đạo Thanh tra quốc phòng các cấp tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về thanh tra, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra. Thường xuyên duy trì và làm tốt công tác hướng dẫn thi hành Luật, kiểm tra, theo dõi thi hành các văn bản quy phạm pháp luật. Trong 6 năm, chưa phát hiện tổ chức, cá nhân nào vi phạm quy định trong thi hành pháp luật về thanh tra.

Tuy nhiên, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, số vụ việc thanh tra, kiểm tra tăng cả về số lượng và tính đa dạng, phức tạp, nhạy cảm; đội ngũ cán bộ thanh tra quốc phòng còn thiếu về số lượng, chất lượng cán bộ có đồng chí chưa đáp ứng yêu cầu. Một số trường hợp kinh nghiệm công tác còn hạn chế, thường xuyên bị điều động, luân chuyển ảnh hưởng đến hiệu quả công tác. Do đó, ảnh hưởng nhất định đến quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. Về tổ chức và hoạt động Thanh tra quốc phòng cũng còn có những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả thanh tra…

leftcenterrightdel
Toàn cảnh Hội nghị 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhận định, trong 6 năm qua ngành Thanh tra quốc phòng đã không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong Quân đội chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan Trung ương và chính quyền địa phương địa bàn nơi đóng quân tổ chức thanh tra nhiệm vụ quân sự quốc phòng, góp phần nâng cao sức mạnh sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của Quân đội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, vùng biển, đảo và giữ vững an ninh chinh trị, trật tự, an toàn xã hội.    

Theo đó, sau khi Luật Thanh tra được ban hành và có hiệu lực, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã kịp thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến tới mọi cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng và nhân viên, chiến sĩ. Thông qua công tác thanh tra, đã giúp các cơ quan, đơn vị nâng cao nhận thức trong tổ chức thực hiện chính sách pháp luật của nhà nước, mệnh lệnh chỉ thị của người chỉ huy và nhiệm vụ, quyền hạn được giao; Công tác Thanh tra quốc phòng được tăng cường ở tất cả các cấp, các ngành, nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả. Qua công tác thanh tra đã phát hiện, ngăn chăn kịp thời và xử lý nhiều vi phạm, đồng thời kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, sơ hở trong quản lý, trong thực hiện nhiệm vụ; kết quả thanh tra đáp đáp ứng ngày càng tốt hơn trong việc phòng ngừa vi phạm ở các cơ quan, đơn vị…

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Chiêm cho biết, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên là do nhận thức một số cán bộ về vị trí, vai trò của ngành Thanh tra còn hạn chế; Đội ngũ cán bộ thanh tra chất lượng chưa đồng đều, tổ chức, biên chế có đơn vị chưa phù hợp (nhất là cấp tỉnh); Công tác phối hợp cơ quan tư pháp, thanh tra, pháp chế có lúc chưa chặt chẽ, kịp thời.

Như vậy, để khắc phục những bất cập, hạn chế nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, Thượng tướng Lê Chiêm yêu cầu Thanh tra Bộ tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự Hội nghị, bổ sung hoàn chỉnh Báo cáo tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra trong Bộ Quốc phòng; tổng hợp các bài tham luận, biên soạn thành tài liệu nghiên cứu của Ngành thanh tra. Thượng tướng Lê Chiêm mong muốn, ngành Thanh tra cần quan tâm, củng cố, kiện toàn về tổ chức biên chế; đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hoá; nâng cao phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ ngành Thanh tra; Tăng cường thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra; tăng cường giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra, thẩm định kết luận thanh tra, công khai kết quả, quyết định xử lý về thanh tra. Bên cạnh đó, cần tổ chức thực hiện đúng quy định về thanh tra và chỉ đạo của Bộ Quốc phòng từ khâu xây dựng kế hoạch đến tổ chức thực hiện và từ công tác chuẩn bị thu thập nắm thông tin đến ban hành quyết định thanh tra; xây dựng kế hoạch tiến hành thanh tra, công bố quyết định thanh tra, tiến hành thanh tra và báo cáo kết quả thanh tra. Đặc biệt là công tác giám sát, xử lý sau thanh tra.

Thay mặt Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đúng như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chi Minh “Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới” và "Cán bộ Thanh tra như cái gương cho người ta soi mặt, gương mờ thì không soi được”./.

L.A