Thời gian qua nhiều quy định của Đảng, Quyết định, Kế hoạch của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa với những giải pháp mới, mạnh mẽ, quyết liệt về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và PCTN đã được ban hành và quán triệt thực hiện nghiêm túc nhằm giáo dục sự tự giác, sự thống nhất cao về ý chí và hành động để phòng ngừa, răn đe, ngăn chặn các sai phạm pháp luật trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương.

Với mong muốn nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật về PCTN cho cán bộ, công chức, viên chức, và nhân dân trên địa bàn tỉnh, Thanh Hóa đã ban hành 02 văn bản quy phạm pháp luật về PCTN, kiểm soát quyền lực về PCTN. Đồng thời, hàng năm đã ban hành các kế hoạch công tác liên quan đến tuyên truyền pháp luật về PCTN như: Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 14/01/2019 về công tác PCTN năm 2019, Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 25/4/2019 về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN trên địa bàn, Kế hoạch số 66/KH-HĐPH ngày 20/3/2019 về tuyên truyền Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6...chỉ đạo các ngành, các cấp tăng cường công tác phối hợp triển khai phổ biến pháp luật, cung cấp thông tin và đa dạng hóa hình thức tuyên truyền phổ biến pháp luật về PCTN phù hợp với đối tượng, địa bàn góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.

Một trong những hình thức được tỉnh Thanh Hóa đánh giá là hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN là huy động sự vào cuộc của  báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng. Vì vậy, để triển khai hình thức này, Tỉnh ủy Thanh Hóa  đã chỉ đạo các các ngành, các cấp tích cực hưởng ứng giải báo chí toàn quốc “báo chí với công tác đấu tranh PCTN, lãng phí” lần 2. Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Đài PTTH tỉnh, Báo Thanh Hóa xây dựng và ký kết quy chế phối hợp trong công tác PCTN.

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đối với công tác PCTN; hoạt động của các cơ quan chuyên trách cũng như kết quả PCTN, lãng phí, nhất là việc phát hiện, xử lý đối với các hành vi tham nhũng, đồng thời nêu gương, biểu dương các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong công tác PCTN đã được xây dựng và phát sóng trên sóng Đài PTTH tỉnh. Các cơ quan chuyên trách cấp tỉnh cũng đã chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ PCTN theo công tác được phê duyệt, định kỳ, thực hiện tốt chế độ cung cấp trao đổi thông tin về PCTN, đăng tải công khai các văn bản theo quy định của Luật tiếp cận thông tin trên trang thông tin điện tử. Riêng Thanh tra tỉnh cung cấp Báo Thanh tra miễn phí cho tất cả các xã thuộc 11 huyện miền núi, các xã đặc biệt khó khăn...  góp phần “biến hàng vạn, hàng triệu con mắt, lỗ tai cảnh giác của quần chúng thành những ngọn đèn pha soi sáng khắp mọi nơi, không để cho tệ tham ô, lãng phí, quan liêu còn chỗ ẩn nấp”.

Cùng với công tác tuyên truyền pháp luật về PCTN trên báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng, Sở Tư pháp và Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh đã phối hợp tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tại 28 điểm cầu để quán triệt, triển khai kịp thời các quy định mới của Luật PCTN, Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước cho 2.000 cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành trên địa bàn; lồng ghép vào các chương trình phổ biến giáo dục pháp luật để tuyên truyền phổ biến pháp luật về PCTN và công ước của Liên hiệp quốc về PCTN trong cán bộ, công chức và nhân dân; cấp phát hàng trăm nghìn các tài liệu sách pháp luật, tờ gấp pháp luật về PCTN; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về PCTN với nhiều bài dự thi tâm huyết, công phu đưa ra những giải pháp và  nêu rõ trách nhiệm của bản thân trong công cuộc PCTN góp phần quan trọng trong việc xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch vững mạnh.

Thanh Hóa đã tích cực triển khai các biện pháp hỗ trợ phòng ngừa tham nhũng và tăng cường hoạt động kiểm tra, thanh tra nhằm kịp thời phát hiện xử lý các hành vi tham nhũng.

Với phương pháp thông tin tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, khắc phục tình trạng thông tin một chiều, thông tin không chính xác, đã được phản ánh kịp thơi trên báo chí; Bảo vệ, khen thưởng, động viên những người làm báo tích cực, dũng cảm đấu tranh chống tham nhũng; đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, lợi dụng PCTN để chống phá Đảng, Nhà nước; xử lý nghiêm khắc việc đưa tin sai sự thật, vu cáo, bịa đặt gây hậu quả xấu; kết hợp với việc tuyên truyền kịp thời các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về PCTN, lãng phí để xây dựng ý thức tự giác chấp hành, thực hiện nghiêm túc các quy định; xây dựng, thực hiện tốt quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ, đảng viên là một trong những cách làm hiệu quả, sáng tạo mà Thanh Hóa đã vận dụng trong những năm qua nhằm tạo sức mạnh thật sự của bộ máy và đội ngũ cán bộ, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân.

Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật về PCTN, Tỉnh ủy Thanh Hóa tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sát sao, thường xuyên. Cùng với đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị sẽ tiếp tục tham mưu đối với Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy nhằm lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả việc phổ biến, triển khai, quán triệt, giáo dục các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 202/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ngày 1/10/2019 về thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021, trong đó tập trung tuyên truyền về tầm quan trọng của PCTN; chủ trương, đường lối của Đảng về PCTN; tư tưởng Hồ Chí Minh về PCTN, đạo đức liêm chính; Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Tổ chức và nâng cao chất lượng công tác quán triệt, triển khai các quy định pháp luật về PCTN cho cán bộ các cấp các ngành trong tỉnh. Đồng thời thường xuyên chủ động, sáng tạo trong phối hợp tổ chức hoặc hỗ trợ các sở, ngành, địa phương tổ chức các cuộc thi và lựa chọn các nội dung phù hợp để biên soạn tài liệu về công tác PCTN, lãng phí một cách thực chất, hiệu quả.

Tăng cường phát huy tối đa vai trò của báo chí, thực hiện hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền về PCTN trên Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, nhằm thông tin kịp thời, chính xác chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về công tác PCTN đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

Hoàng Văn Truyền

Phó Giám đốc Sở Tư pháp