Cũng trong Kế hoạch, Thanh tra tỉnh Sơn La còn đề ra mục tiêu xây dựng đội ngũ công chức gương mẫu, "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân"; và đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận chính quyền phù hợp với tình hình mới, có sự thừa kế, đảm bảo tính thiết thực phù hợp với đối tượng tác động và sát với nhiệm vụ của cơ quan.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác dân vận

Nội dung thực hiện cụ thể được nêu ra trong Kế hoạch là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, thủ trưởng cơ quan và công chức về công tác dân vận, thường xuyên quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác dân vận nhằm nâng cao nhận thức cho công chức, người lao động về ý nghĩa, vị trí, vai trò của công tác dân vận; tăng cường việc tự kiểm tra, giám sát thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, quy định của nhà nước, kế hoạch của cơ quan về công tác dân vận chính quyền. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết theo quy định.

Bên cạnh đó, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, tiếp tục quy định cụ thể về trách nhiệm, thái độ phục vụ của công chức, người lao động để công dân biết và giám sát thực hiện nhiệm vụ của công chức, người lao động. Công khai hòm thư góp ý, tiếp thu những ý kiến của nhân dân vê công tác quản lý điều hành, thái độ và phong cách làm việc của công chức, người lao động trong cơ quan; mỗi quý 01 lần, lãnh đạo cơ quan đi cơ sở để nắm bắt tình hình thực hiện chương trình công tác thanh tra và tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo tại địa phương; cho ý kiến giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện của địa phương (nếu có). Thêm nữa, sẽ cử cán bộ tham gia bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phương pháp, kỹ năng về công tác dân vận, công tác tiếp công dân. Bổ trí cán bộ làm công tác tiếp công dân có phấm chất; có năng lực, kinh nghiệm để hướng dẫn, giải thích công dân khi đến khiếu nại, tố cáo.

Kế hoạch cũng nêu rõ, thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Kịp thời công khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến nhiệm vụ của cơ quan. Công khai dự toán, quyết toán, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ, công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật công chức theo quy định. Niêm yết công khai các thủ tục hành chính trong giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh. Phân công lãnh đạo cơ quan phụ trách công tác dân vận và bố trí công chức theo dõi, đôn đốc thực hiện công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở trong cơ quan theo quy định.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet 

Dứt điểm những vấn đề liên quan đến quyền lợi của nhân dân

Theo Kế hoạch, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính, thủ tục hành chính, kịp thời kiện toàn tố chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, đổi mới phương thức hoạt động, phong cách làm việc, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ công chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan; tiếp tục rà soát cải cách thủ tục hành chính liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; kịp thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền hủy bỏ các quy định không còn phù hợp, bổ sung những quy định mới; nghiên cứu triển khai thực hiện cơ chế "một cửa" trong lĩnh vực tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan; tiếp tục duy trì và thực hiện tốt các quy chế, chương trình phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường và Công an tỉnh về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

Thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân và giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề liên quan đến quyền lợi của nhân dân. Bố trí nơi tiếp công dân đảm bảo thuận lợi cho công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; đồng thời cử công chức có đủ phẩm chất, năng lực làm công tác tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân và tiếp tục phân công công chức phụ trách theo dõi các địa bàn, kịp thời nắm bắt tình hình khiếu kiện của nhân dân, chủ động đề xuất các giải pháp để giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc khiếu kiện ngay từ cơ sở.

Hàng năm, Thanh tra tỉnh cũng sẽ tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót của đơn vị được thanh tra, đồng thời kiến nghị xử lý nghiêm minh những tố chức, cá nhân thiếu trách nhiệm gây phiền hà, sách nhiễu cho nhân dân./.

Lan Anh