Bên cạnh đó, cần lựa chọn, phân công cán bộ tiếp công dân phải có trình độ, kinh nghiệm, am hiểu, nắm chắc tình hình địa phương, đơn vị và lĩnh vực chuyên môn để đáp ứng với yêu cầu trong tình hình mới. Đồng thời, thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ cấp tỉnh đến xã, phường, thị trấn; Tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ có tâm có tầm để thực hiện việc tổ chức tiếp công dân và tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo

Trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo phải có sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, ban ngành, đoàn thể giải quyết đúng pháp luật, đảm bảo quyền lợi chính đáng của công dân, đặc biệt là đối với các vụ việc khiếu kiện đông người phức tạp, kéo dài. Lãnh đạo các cấp, các ngành tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân; vận động, thuyết phục công dân để để công dân thông hiểu và chấm dứt khiếu nại ngay từ nơi phát sinh; giải quyết tháo gỡ triệt để khiếu kiện, bức xúc của nhân dân.

Thanh tra tỉnh Đồng Nai cũng xác định, một điều không thể thiếu khi muốn thực hiện công tác thanh tra có hiệu quả đó là việc tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Luật và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo đến nhân dân trên địa bàn tỉnh để nhân dân hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo; gửi đơn đến đúng cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết, hạn chế khiếu nại vượt cấp; thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; phải chủ động, tự giác công bố, công khai các thông tin trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

leftcenterrightdel
Cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh Đồng Nai (Ảnh: T. Nhân) 

 

Trong năm 2018, Thanh tra tỉnh Đồng Nai sẽ triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch; thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Đồng thời, tăng cường, tập trung thanh tra trên các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng như: Đất đai, tài nguyên khoáng sản; các dự án đầu tư theo hình thức BOT, BT, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan, đầu tư nước ngoài, công tác cán bộ…; thanh tra, kiểm tra công vụ; thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định pháp luật về PCTN và tiếp tục tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra.

Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cấp, các ngành tập trung giải quyết đơn đúng quy định pháp luật, đảm bảo chất lượng; phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85% đối với các vụ việc mới phát sinh; chú trọng việc tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 80%. Bên cạnh đó, kiểm tra, rà soát tham mưu UBND tỉnh xử lý các vụ việc đông người, phức tạp, tồn đọng, kéo dài theo Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ và Kế hoạch 237-KH/TU ngày 18/5/2015 của Tỉnh ủy; nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, tạo sự chuyển biến tích cực; gắn với kiểm tra kết quả thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý về tố cáo và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

Các cấp, các ngành trong tỉnh Đồng Nai cũng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả công tác PCTN tại đơn vị, địa phương mình. Thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật PCTN gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Tăng cường công tác tự kiểm tra nội bộ việc xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, sử dụng tài sản công theo quy định hiện hành. Đồng thời, xây dựng các kế hoạch về công tác PCTN và thực hiện Chương trình hành động về PCTN năm 2018 để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tại đơn vị, địa phương mình…/.

Lan Anh