Thanh tra tỉnh chủ động tham mưu thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác

Theo Kế hoạch số 106/KH-UBND vừa được UBND tỉnh Nam Định ban hành về việc phối hợp tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Thanh tra tỉnh có trách nhiệm chủ động tham mưu thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo (KNTC) đông người, phức tạp, kéo dài theo Quyết định số 819/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh; tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết các vụ việc thuộc Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 12/4/2019 của UBND tỉnh theo đúng kế hoạch.

UBND tỉnh Nam Định cũng giao Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung giải quyết các vụ việc KNTC, kiến nghị, phản ánh đã được UBND tỉnh rà soát, chỉ đạo giải quyết tại văn bản số 203/UBND-VP ngày 19/4/2019.

Đặc biệt, Thanh tra tỉnh thống kê, tổng hợp các vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, tham mưu cho UBND tỉnh thụ lý giải quyết đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định. Đối với các vụ việc KNTC tồn đọng, phức tạp, kéo dài, kể cả các vụ việc đã có quyết định giải quyết KN, kết luận giải quyết TC của UBND tỉnh nhưng công dân vẫn không nhất trí thì tiếp tục đưa vào rà soát, kiểm tra, xử lý, giải quyết theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ và Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 12/4/2019 của UBND tỉnh.

Từ tháng 02/2020, Thanh tra tỉnh chủ trì thành lập Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc các địa phương trong công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC phục vụ Đại hội Đảng các cấp; tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm Thủ trưởng các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC; kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế; kiến nghị xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật theo quy định.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh cũng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành của tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh, UBND các huyện, thành phố thường xuyên rà soát theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình KNTC trên địa bàn tỉnh, tổng hợp các vụ việc khiếu tố đông người, phức tạp mới phát sinh, kịp thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết.

leftcenterrightdel
 Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh Nam Định (ảnh internet)

Đảm bảo bố trí đủ cán bộ trực, tiếp công dân ở tất cả các vị trí

Để công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC đạt hiệu quả, các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp. Đặc biệt, đảm bảo bố trí đủ cán bộ trực, tiếp công dân ở tất cả các vị trí; cử cán bộ trực các ngày thứ 7, chủ nhật, dịp nghỉ lễ, tết; cử cán bộ trực ngoài giờ (kể cả ban đêm) trong các ngày diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng thời, định kỳ tổ chức họp giao ban giữa các cơ quan tiếp công dân tại Trụ sở để đánh giá, rút kinh nghiệm, đề ra biện pháp khắc phục hạn chế, thiếu sót trong việc tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội.

Riêng Ban Tiếp công dân tỉnh, tham mưu thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh công văn về việc tham gia phối hợp tiếp công dân. Đối với các vụ việc đã có kết quả rà soát theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ và Kế hoạch số 54/KH-UBND của UBND tỉnh thì căn cứ vào kết quả rà soát giải quyết, thông báo, tuyên truyền, hướng dẫn và vận động công dân chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.

Mặt khác, phối hợp với Thanh tra tỉnh và các đơn vị có liên quan nắm tình hình KNTC, phát hiện những điểm, những nơi có yếu tố xảy ra KNTC đông người để kiến nghị kịp thời cấp có thẩm quyền có biện pháp xử lý dứt điểm, không để phát sinh “điểm nóng” về KNTC.

Cùng với đó, Ban Tiếp công dân tỉnh cũng phải phối hợp chặt chẽ với Ban Tiếp công dân Trung ương để nắm tình hình công dân của tỉnh lên Hà Nội để KNTC, kiến nghị, phản ánh trong các ngày diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Căn cứ kết quả tổng hợp, báo cáo của các đơn vị, Ban Tiếp công dân tỉnh lập danh mục những địa bàn có nhiều đoàn đông người đến Trụ sở Tiếp công dân, có nhiều vụ việc công dân đến KNTC bức xúc, vượt cấp dài. Qua đó, phân loại và tham mưu biện pháp xử lý theo từng nhóm nôi dung KNTC….

Theo Kế hoạch số 106/KH-UBND của UBND tỉnh Nam Định, Công an tỉnh, Sở Y tế, và các ban, ngành khác theo chức năng của mình được UBND tỉnh phân công những nhiệm vụ cụ thể trong việc phối hợp tiếp công dân, giải quyết KNTC phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ngoài ra, UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Tổ chức tốt công tác tiếp công dân và tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; kịp thời chỉ đạo để giải quyết những vụ việc bức xúc, đông người, không để phát sinh “điểm nóng” khiếu kiện.

Mặt khác, tập trung giải quyết các vụ KNTC, kiến nghị, phản ánh đã được UBND tỉnh rà soát, chỉ đạo giải quyết tại văn bản số 203/UBND-VP8 ngày 19/4/2019; tăng cường đối thoại với công dân ngay tại cơ sở; kịp thời giải quyết KNTC ngay từ khi mới phát sinh; xử lý kịp thời, đúng quy định của Đảng và pháp luật những nội dung TC của công dân liên quan đến nhân sự Đại hội Đảng…/.

Minh Nguyệt