Mục đích của Kế hoạch là tiếp tục triển khai các quy định của Đảng và Nhà nước đối với công tác PCTN, tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cấp, các ngành, các đơn vị trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ PCTN; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp PCTN.

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, đảng viên trong PCTN; phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong công tác PCTN.

UBND tỉnh Nam Định yêu cầu việc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch PCTN năm 2021 có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình của mỗi cơ quan, đơn vị và đúng quy định; gắn với việc thực hiện các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và việc thực hiện văn hóa, đạo đức công vụ.

Trong đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu. Cụ thể, năm 2021, tỉnh Nam Định tiếp tục tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN. Nghiên cứu, lựa chọn hình thức, nội dung tuyên truyền, phổ biến phù hợp, thiết thực. Đồng thời, tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 22/8/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019 - 2021”.

Bên cạnh đó, thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, gồm: Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng kế hoạch và thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức năm 2020; cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt; kiểm soát tài sản, thu nhập; thực hiện chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng.

leftcenterrightdel
 Nhà văn hoá 3/2 tỉnh Nam Định là nơi diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của tỉnh. (Ảnh: Minh Nguyệt)

Về đánh giá công tác PCTN năm 2020, căn cứ Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh triển ban hành Kế hoạch đánh giá công tác PCTN năm 2020 của UBND tỉnh; thành lập Tổ công tác đánh giá để triển khai thực hiện Kế hoạch đánh giá của tỉnh; tổ chức thu thập thông tin, tài liệu, lập Hồ sơ đánh giá, xây dựng Báo cáo đánh giá công tác PCTN năm 2020 của tỉnh.

Đặc biệt, “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; gắn với việc thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công vụ; kịp thời phát hiện những hạn chế, yếu kém để có biện pháp chấn chỉnh và xử lý nghiêm đối với những tồn tại, hạn chế, sai phạm”, Kế hoạch nêu rõ...

Trên cơ sở Kế hoạch này, các Sở, các đơn vị thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện và thành phố xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch PCTN năm 2021 của đơn vị mình theo đúng quy định, đảm bảo hiệu quả và phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện (lồng ghép với báo cáo công tác PCTN quý, 6 tháng, năm) và gửi về Thanh tra tỉnh để tổng hợp chung.

UBND tỉnh Nam Định đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị, xã hội cấp tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự, Đoàn Luật sư, Hội Luật gia tỉnh phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch này và các nhiệm vụ khác có liên quan./.

Minh Nguyệt