Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1849/QĐ-TTg và Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Tuyên Quang đã xây dựng Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 22/3/2019 về việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp, kéo dài (trong đó gồm: 02 vụ việc tồn đọng kéo dài theo Kế hoạch số 2100/KH- TTCP của Thanh tra Chính phủ; 03 vụ việc thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh; 09 vụ việc tồn đọng, kéo dài thuộc thẩm quyền của sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố). 

UBND tỉnh Tuyên Quang cũng đã ban hành Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 04/5/2019 về việc thành lập Tổ công tác chỉ đạo để giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp, kéo dài; theo đó, Giám đốc Sở Tài nguyên, Chủ tịch UBND huyện, thành phố cũng xây dựng kế hoạch giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng kéo dài thuộc thẩm quyền. 

leftcenterrightdel
Ảnh: Cán bộ Thanh tra tỉnh Tuyên Quang giải quyết các hồ sơ KNTC

Qua báo cáo kết quả cho thấy, 02 vụ việc tồn đọng kéo dài theo Kế hoạch số 2100/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ gồm: 01/02 vụ việc về bà Phạm Thị Môn đã hoàn thành, UBND tỉnh Tuyên Quang đã tiến hành đối thoại với công dân và ban hành Thông báo số 53/TB-UBND ngày 11/6/2019 về việc chấm dứt giải quyết khiếu nại tố cáo; còn 01 vụ việc ông Lưu Chí Bình, đã chết nhưng gia đình chưa cử người đại diện để đối thoại với UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh đang phối hợp với UBND huyện Yên Sơn tham mưu xử lý vụ việc.

Cũng theo báo cáo, 09 vụ việc còn tồn đọng, kéo dài thuộc thẩm quyền của sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố gồm: 01 vụ việc đã giải quyết xong, UBND thành phố đã tổ chức đối thoại và giao cho ông Nguyễn Xuân Tần một lô đất có thu tiền sử dụng đất; còn 08 vụ việc UBND tỉnh đã giao cho Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh cùng với các đơn vị có vụ việc phải kiểm tra, xác minh giải quyết dứt điểm và 03 vụ việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh Tuyên Quang đang giải quyết dự kiến hoàn thành trong quý 4/2019./.

Thụy Khanh