leftcenterrightdel
Viện Khoa học Thanh tra (nay là Viện Chiến lược và khoa học thanh tra) thuộc Thanh tra Chính phủ xuất bản cuốn sách Giới thiệu chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020. 

Cụ thể, thực hiện Quyết định số 560/QĐ-BCĐTKCLQG ngày 30/12/2020 của Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020 về việc ban hành Kế hoạch tổng kết, Thanh tra Chính phủ đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tổng kết CLQG đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện UNCAC trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mình.

Thời hạn gửi báo cáo về Thanh tra Chính phủ (qua hộp thư điện tử cucchongthanmhung@thanhtra.gov.vn) trước 15/3/2021.

Theo đó, nội dung Báo cáo tổng kết sẽ khái quát tình hình chung và những đặc điểm nổi bật của bộ, ngành, địa phương tác động tới việc thực hiện CLQG PCTN (thời gian từ 01/6/2009 - 01/6/2020) và kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC).

Bên cạnh đó, còn các nội dung lớn quan trọng khác trong báo cáo như: Kết quả thực hiện CLQG và kế hoạch thực hiện UNCAC; đánh giá chung; kiến nghi, đề xuất và phụ lục kèm theo Báo cáo tổng kết.

Lan Anh