Đại diện cho Cụm thi đua số 1, đồng chí Bùi Văn Định – Phó Chánh Thanh tra thành phố Hà Nội đã báo cáo tổng kết công tác thi đua năm 2017 của Cụm. Ngay từ đầu năm, các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về công tác thi đua khen thưởng của Đảng, Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Thành ủy và UBND các thành phố. Bám sát phong trào thi đua do TTCP và UBND các thành phố phát động, các đơn vị trong Cụm đã chỉ đạo các tập thể, cá nhân thuộc Thanh tra Thành phố và Thanh tra sở, ngành, quận, huyện tổ chức xây dựng kế hoạch thi đua, thực hiện đăng ký thi đua và xây dựng nội dung, tiêu chí thu đua cụ thể sát với nhiệm vụ chính trị được giao; động viên công chức, nhân viên trong ngành khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
Đồng chí Bùi Văn Định - Phó Chánh Thanh tra TP Hà Nội phát biểu báo cáo tại hội nghị 

Thực hiện chỉ đạo của TTCP, Thành ủy và UBND các Thành phố, các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 1 đã tập trung đẩy mạnh công tác thanh tra trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc thực thi pháp luật, xác định nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng triển khai các cuộc thanh tra theo chuyên đề, kết luận, kiến nghị xử lý chặt chẽ, rõ ràng, có tính khả thi; công tác thanh, kiểm tra chuyên ngành tiếp tục hoạt động hiệu quả, phát hiện và xử lý nhiều sai phạm… Các đơn vị trong Cụm đã tiến hành 815 cuộc thanh tra hành chính, 55.804 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra phát hiện sai phạm kinh tế với số tiền 634,405 tỷ đồng và 18,58 ha đất; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 489,995 tỷ đồng và 17,7 ha đất, kiến nghị xử lý bằng hình thức khác 144,410 tỷ đồng và kiến nghị xử lý hành chính 93 tập thể, 130 cá nhân…

Thực hiện Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của TTCP về việc tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài; các đơn vị trong cụm đã tham mưu cho UBND thành phố ban hành kế hoạch về kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại tồn đọng, kéo dài; đề ra các biện pháp, phương hướng cụ thể để giải quyết dứt điểm các vụ việc.

Năm 2017, các đơn vị trong Cụm đã tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai, thực hiện nghiêm túc các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng. Các đơn vị trong cụm cũng chú trọng việc thi đua nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết các kinh nghiệm thực tế, xây dựng văn bản pháp luật, xây dựng và hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định, đẩy mạnh cải cách hành chính ở cơ quan, đơn vị. Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh… Tại hội nghị, Phó Tổng TTCP Đặng Công Huẩn đã biểu dương các thành tích mà các đơn vị trong Cụm đã đạt được.

leftcenterrightdel
Phó Tổng TTCP Đặng Công Huẩn biểu dương thành tích các đơn vị đã đạt được  

Được sự quan tâm của TTCP, Thành uỷ và UBND 5 thành phố trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng nên phong trào thi đua của Cụm thi đua số 1 tiếp tục có sự đổi mới về nội dung và hình thức, hoạt động của Cụm đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác tuyên truyền, tổ chức các phong trào thi đua, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt của các tập thể và cá nhân được quan tâm và chú trọng… Các cuộc thanh tra được triển khai kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào một số lĩnh vực đang được xã hội quan tâm. Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư được chú trọng, các vụ việc phức tạp hoặc tồn đọng kéo dài được tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm, hợp tình hợp lý, góp phần ổn định an ninh, chính trị. Các biện pháp phòng, chống tham nhũng từng bước triển khai có hiệu quả…

Tuy nhiên vẫn còn tồn tại những hạn chế cần khắc phục và xử lý; việc xử lý các khoản tiền sai phạm sau thanh tra ở một số đơn vị vẫn chưa cao, kết quả phòng, chống tham nhũng trên địa bàn chưa được như mong muốn. Vẫn còn những vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết chậm, số vụ việc tồn đọng, phức tạp đã được ra soát nhưng chưa triệt để. Công tác tuyên truyền pháp luật về khiếu nại tố cáo tuy đã được tăng cường nhưng hiệu quả chưa cao…

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế đó, Phó tổng TTCP đề nghị mỗi cán bộ thanh tra khi xử lý công việc vừa phải có tình vừa phải có lý, lấy pháp luật làm thượng tôn. Phó Tổng Thanh tra cũng đề nghị các bộ, ngành rà soát lại các kế hoạch, Thanh tra các tỉnh, thành phố chủ động nắm tình hình để tham mưu cho lãnh đạo tỉnh, thành phố không thụ động chờ đến khi UBND tỉnh, thành phố cho ý kiến…

Về phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2018, Cụm cần triển khai hiệu quả chủ đề thi đua năm 2018 do TTCP và UBND các thành phố phát động. Tăng cường thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCHTW khóa XII, tập trung lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng, khắc phục những tồn tại trong công tác tổ chức cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra có phẩm chất đạo đức chính trị, trình độ chuyên môn vững vàng đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật thi đua, khen thưởng sửa đổi năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành…

Tại hội nghị, Thanh tra thành phố Hà Nội đã được Cụm bỏ phiếu bầu chọn được TTCP tặng cờ thi đua. và Bằng khen được tặng cho Thanh tra TP Cần Thơ. Trong năm 2018 TP Đà Nẵng được Cụm bình bầu là Cụm trưởng và TP Hồ Chí Minh là cụm phó./.

Dương Thái