Thời gian qua, các cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai và thực hiện việc kê khai, công khai, minh bạch tài sản cá nhân theo đúng Nghị định số 78/2013/NĐ-CP, ngày 17/7/2013 của Chính phủ và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP, ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ. Cán bộ lãnh đạo, quản lý có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập đã chấp hành và thực hiện tốt các yêu cầu nội dung trong bản kê khai tài sản, thu nhập cá nhân theo quy định, đảm bảo tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng, kịp thời của việc kê khai tài sản, thu nhập và biến động tài sản, thu nhập phải kê khai; nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm đảm bảo tính xác thực, hợp pháp. Các cơ quan, đơn vị và cá nhân được kiểm tra, giám sát về kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ đã chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc kê khai tài sản, thu nhập, biến động tài sản, thu nhập và nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm theo quy định, phục vụ tốt cho công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy.

Hình thức công khai, minh bạch tài sản ở tại cơ quan, đơn vị nơi cán bộ công tác nhìn chung đã đảm bảo được nội dung, hình thức, phạm vi công khai, trên cơ sở gắn với hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2017. Công tác tiếp nhận, kiểm tra, quản lý bản kê khai tài sản, thu nhập được thực hiện tốt, đảm bảo tính chính xác, chặt chẽ, đúng thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ.

Đến ngày 30/02/2018, các cơ quan, đơn vị hoàn thành bản kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý bàn giao về tỉnh qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Tổng số cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy thuộc đối tượng kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017: 347 đồng chí; đã kê khai tài sản, thu nhập là 344 = 99,1%.

Thực hiện Quy định số 08-QĐ/TU, ngày 26/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ diện Ban Thường vụ cấp ủy các cấp quản lý; năm 2017 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã kịp thời tham mưu bổ sung lồng ghép nội dung kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý vào chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; theo đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 7 cán bộ. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thực hiện giám sát đối với 9 cán bộ về việc kê khai tài sản, thu nhập cá nhân.

Các đồng chí diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản theo đúng Nghị định số 78/2013/NĐ-CP, ngày 17/7/2013 của Chính phủ và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra chính phủ. Chưa có trường hợp nào cần phải xác minh tài sản, thu nhập theo quy định pháp luật.

Đoàn Cần