Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu, Ban Chủ nhiệm Đề tài cho biết, Đề tài xây dựng luận cứ khoa học cho việc đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về hoạt động giám sát về khiếu bại, tố cáo ( KN, TC) hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát công tác KN,TC hành chính.

Mặt khác, Đề tài cũng tập trung nghiên cứu, đánh giá việc thực hiện hoạt động giám sát công tác KN,TC hành chính kể từ khi Luật Khiếu nại 2011, Luật Tố cáo 2011 được ban hành của các chủ thể: Quốc hội (UB Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và UB của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội và Đoàn Đại biểu Quốc hôi), Hội đồng nhân dân (Thường trực HĐND, Ban HĐND, Đại biểu HĐND, tổ đại biểu HĐND), UBTW MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận.

leftcenterrightdel
TS. Trần Văn Long trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu.

Trên cơ sở đó, Đề tài bao gồm 3 phần chính, cụ thể, Chương 1: Một số vấn đề chung về giám sát công tác giải quyết KN, TC hành chính; Chương 2: Thực trạng pháp luật và giám sát công tác giải quyết KN, TC hành chính; Chương 3: Đinh hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quat giám sát công tác giải quyết KN, TC hành chính.

Cũng theo Ban Chủ nhiệm, giám sát công tác giải quyết KN, TC hành chính là việc các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thực hiện việc theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết KN, TC; trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý nhà nước về KN, TC; trong công tác tiếp dân, xử lý đơn thư KN, TC; trách nhiệm kiểm tra, xác minh, kết luận về nội dung KN, TC và quyết định giải quyết, xử lý của người giải quyết KN, TC.

Hoạt động giám sát công tác giải quyét KN, TC là một trong những phương thức kiểm soát việc thực hiện quyền hành pháp trong lĩnh vực giải quyết KN, TC; góp phần thúc đẩy việc bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức cá nhân. Đồng thời, đảm bảo pháp chế xã hội chủ nghĩa, góp phần hoàn thiện pháp luật và dân chủ trong đời sống xã hội.

Tại buổi đánh giá, các đại biểu đánh giá cao kết quả nghiên cứu Đề tài. Trên thực tế, công tác giải quyết KN, TC hành chính đã được các cơ quan có trách nhiệm cố gắng thực hiện, song hiệu quả của công tác này còn nhiều hạn chế với nhiều nguyên nhân, trong đó có việc thực hiện giám sát chưa đi vào hiệu quả. Hiện nay, có nhiều cơ chế giám sát với những phương thức khác nhau. Việc đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả giám sát của nghiên cứu trở nên hết sức cần thiết.

Đề tài đã đạt được nhiều kết quả tốt, đề cập đầy đủ các nội dung cũng như đáp ứng được mục tiêu nghiên cứu: Báo cáo tổng hợp logic, cấu trúc trình bày rõ ràng, bố cục hợp lý và cân đối, các số liệu phong phú, đáng tin cậy. Đặc biệt có nhiều phân tích, đánh giá mang tính thuyết phục, chỉ ra được các giải pháp tăng cường giám sát; các giá trị ứng dụng khá toàn diện và có tính đồng bộ, cụ thể, có tính khả thi...

Tuy nhiên, Hội đồng đánh giá cũng yêu Đề tài cần đi vào chức năng, nhiệm vụ của chủ thể giám sát; tại Chương 2 tên chương và nội dung chưa tương thích, cần phải nêu rõ giám sát chính trị (giám sát của Đảng); tại Chương 3, giải pháp cuối cùng là chưa thực hợp lý; các quan điểm chưa rõ, có nhiều trùng lắp Ban Chủ nhiệm cần chỉnh sửa, hợp lý, rõ ràng... Trên cơ sở các đánh giá của Hội đồng, Ban Chủ nhiệm đề tài tiếp thu và hoàn chỉnh để đưa ra Hội đồng nghiệm thu chính thức trong thời gian sớm nhất./.

Lan Anh