Các Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ đều bám sát nội dung Chương trình, kế hoạch CCHC nhà nước của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, đồng thời có sự điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan nhằm triển khai đồng bộ, quyết liệt công tác CCHC tại tất cả các đơn vị của Thanh tra Chính phủ như: Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính 2019, Kế hoạch thanh tra năm 2019, Kế hoạch xây dựng thể chế 2019, Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2019, Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về thực hiện kết luận thanh tra năm 2019; Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019, Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Thanh tra năm 2019, Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Thanh tra Chính phủ năm 2019... Các cục, vụ, đơn vị trong Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kế hoạch CCHC riêng của đơn vị và triển khai thực hiện theo đúng nhiệm vụ, yêu cầu tiến độ chung đã đề ra trong Kế hoạch CCHC của cơ quan. 

Xác định CCHC là một trong các nhiệm vụ trọng tâm, Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đã đẩy mạnh và thường xuyên quán triệt, nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ CCHC; gắn trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC; đưa nội dung, kết quả thực hiện CCHC vào nội dung giao ban định kỳ; lồng ghép nhiệm vụ CCHC với các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

leftcenterrightdel
 

Thanh tra Chính phủ cũng chủ động phối hợp tốt với các Bộ, ngành, địa phương trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng nhằm giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật, phù hợp thực tế đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp ngay từ khi mới phát sinh tại địa phương. Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ đột xuất do Chính phủ,Thủ tướng Chính phủ giao. Qua đó đã tạo ra những chuyến biến tích cực trong công tác chuyên môn và công tác quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi cả nước.

Bên cạnh đó, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tố chức, đơn vị; minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác kê khai, tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Xây dựng và thực hiện tốt các chế độ, định mức, tiêu chuẩn. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính. Thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt và trả lương, thu nhập qua tài khoản....Kiên quyết xử lý, khắc phục tình trạng “tham nhũng vặt”, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Thực hiện tốt việc khen thưởng, bảo vệ người tố cáo và tố giác hành vi tham nhũng.

Tính từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 20/8/2019, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao Thanh tra Chính phủ tổng số 127 nhiệm vụ, trong đó đã hoàn thành 39 nhiệm vụ; có 88 nhiệm vụ chưa hoàn thành (83 nhiệm vụ trong hạn; 5 nhiệm vụ chưa hoàn thành quá hạn). Trong Quý III, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kế hoạch số 1436/KH- TTCP ngày 23/8/2019 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra công tác CCHC tại một số đơn vị. Theo Kế hoạch trên, Tổ Cải cách hành chính của Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành kiểm tra trực tiếp tại 08 đơn vị trong cơ quan để nắm bắt tình hình thực hiện CCHC của các đơn vị và đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch. Đồng thời thực hiện Quyết định số 76/QĐ-BCĐCCHC ngày 26/4/2019 của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kế hoạch số 1425/KH-TTCP ngày 21/8/2019 về việc kiểm tra công tác CCHC của Thành viên Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ đổi với một số địa phương về việc hiện thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, dự kiến kiểm tra vào Quý IV.

Về công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính, Thanh tra Chính phủ đã chỉ đạo các đơn vị Báo Thanh tra, Tạp chí Thanh tra, Cổng thông tin điện tử tập trung tuyên truyền về tầm quan trọng của công tác CCHC, những kết quả đạt được và những hạn chế trong việc triển khai các hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng để từ đó tuyên truyền các giải pháp thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động CCHC nói chung và các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành thanh tra; cập nhật các quy trình nội bộ, đăng tải tin, bài tuyên truyền về công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị.

Không chỉ vậy, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới cán bộ, công chức, viên chức nhận thức được tầm quan trọng của công tác CCHC; tổ chức triển khai các văn bản về công tác CCHC của Chính phủ, của Thanh tra Chính phủ trong các cuộc họp của cơ quan, đơn vị. Qua đó giúp cán bộ, công chức, viên chức nắm vững các nội dung nhiệm vụ chủ yếu của công tác CCHC, tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ thường xuyên chỉ đạo tại các cuộc họp giao ban, tại các cuộc làm việc với đơn vị hoặc giao cho Tổ CCHC kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở thực hiện nhiệm vụ CCHC chung của cơ quan và các nhiệm vụ liên quan đến từng cục, vụ, đơn vị.

Sang Quý IV, Thanh tra Chính phủ sẽ tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị đối với công tác CCHC, chú trọng chất lượng, hiệu quả. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, gắn trách nhiệm của thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2019 bảo đảm chất lượng, tiến độ theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Ngoài ra, tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường tuyên truyền công tác CCHC, đẩy mạnh công tác hiện đại hóa hành chính trong chỉ đạo điều hành của Thanh tra Chính phủ, triển khai xử lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường mạng, bảo đảm kiểm soát tiến độ xử lý văn bản và hồ sơ công việc tại mọi thời điểm, gắn với trách nhiệm từng cán bộ, công chức./.

Lan Anh