leftcenterrightdel
Ban Tiếp công dân Trung ương trong thời gian tới sẽ tiếp tục chủ động phối hợp nắm bắt tình hình khiếu kiện, nhất là các vụ việc có nguy cơ phát sinh thành “điểm nóng” gây phức tạp về an ninh, trật tự 
Theo phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới của Ban TCDTW, Ban sẽ tiếp tục tập trung nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư thường xuyên tại Trụ sở, đặc biệt trong thời gian diễn ra các kỳ họp Trung ương và Quốc hội và chuẩn bị tốt để phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp, đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Để thực hiện mục tiêu trên, Ban TCDTW sẽ tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân, đặc biệt trong thời gian diễn ra các kỳ họp của Trung ương Đảng, Quốc hội và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Đồng thời, Ban sẽ tiếp tục triển khai Kế hoạch số 1681/KH-TDTW ngày 30/7/2019 về việc phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Làm tốt công tác tổ chức và tham mưu cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và Tổng Thanh tra Chính phủ tiếp dân định kỳ theo quy định của pháp luật. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 1621/KH-TTCP ngày 26/9/2018 của Thanh tra Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Xây dựng lịch hẹn tiếp công dân qua Cổng thông tin điện tử của Thanh tra Chỉnh phủ.

Ngoài ra Ban Tiếp công dân sẽ tiếp tục điều phối hoạt động của các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở; thực hiện chương trình phối hợp giữa Thanh tra Chính phủ và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tư pháp, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Công an Hà Nội theo các nội dung đã ký kết, đặc biệt là việc tổ chức cho luật sư thực hiện tư vấn pháp luật miễn phí cho công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở. Đồng thời, tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện tiếp công dân, xử lý đơn thư tại các địa phương; chủ động phối hợp với các cơ quan Trung ương và địa phương nắm bắt tình hình khiếu kiện, nhất là các vụ việc đông người phức tạp có nguy cơ phát sinh thành “điểm nóng” gây phức tạp về an ninh, trật tự.

H.T