Phân chia, xác định khối lượng lượng dân góp tại một số dự án chưa phù hợp

Kết luận thanh tra nêu rõ, việc phân chia, xác định khối lượng dân góp tại một số dự án chưa thực sự phù hợp, chưa căn cứ vào tính chất nội dung công việc và khả năng đóng góp của nhân dân.

Phòng Giáo dục và Đào tạo không thuê tư vấn quản lý dự án mà trực tiếp quản lý dự án là chưa đảm bảo quy định. 

Công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát của UBND huyện đối với quá trình triển khai thực hiện dự án và đối với hoạt động của các đơn vị được UBND huyện giao trực tiếp quản lý, thực hiện dự án có thời điểm chưa sâu sát, kịp thời, tại một số dự án, công trình còn để xảy ra sai sót, vi phạm.

Thủ tục đầu tư xây dựng, các dự án, công trình còn thiếu một số hồ sơ, thủ tục như: Không có văn bản cử người giám sát tác giả của đơn vị tư vấn thiết kế; không có báo cáo tình hình thi công hàng tháng của nhà thầu xây lắp; chưa thực hiện công tác bảo trì công trình xây dựng theo quy định. 

Hồ sơ, thủ tục thực hiện còn một số tồn tại như: Nhật ký thi công ghi chép còn sơ sài; chưa lập bản vẽ hoàn công bộ phận công trình; một số hồ sơ bản vẽ hoàn công chưa phản ánh đúng các kích thước, thông số thực tế thi công của các bộ phận, hạng mục công trình.

Công tác khảo sát ở một số công trình chưa phản ánh đúng địa hình, địa chất tại vị trí xây dựng công trình dẫn đến hồ sơ thiết kế còn có điểm bất cập, chưa phù hợp so với thực tế, quá trình thi công phải điều chỉnh, thay đổi. 

Công tác thiết kế ở một số công trình còn có sai sót, bất cập, thiết kế một số hạng mục, phần việc chưa đảm bảo yêu cầu, gây khó khăn cho quá trình thi công, giám sát và nghiệm thu. 

Tại một số công trình, hồ sơ dự toán còn sai sót, dự toán khối lượng chưa chính xác.

Trong công tác đấu thầu, chỉ định thầu còn tồn tại việc hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu có nội dung chưa đầy đủ, chưa đảm bảo theo quy định. Hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, có nội dung chưa đảm bảo theo hồ sơ mời thầu và tiêu chí đánh giá của hồ sơ dự thầu được phê duyệt; công tác xét chấm thầu có một số nội dung chưa chính xác.     

Bên cạnh đó, bên nhận thầu và bên giao thầu không thông báo bằng văn bản về quyền và trách nhiệm của người đại diện để quản lý thực hiện hợp đồng theo quy định; không thực hiện rà soát lại bảng khối lượng công việc theo thiết kế được duyệt trong quá trình thương thảo theo quy định. 

Công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư thẩm định nguồn vốn chưa xác định rõ cơ cấu, giá trị từng loại nguồn vốn; thời gian lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành còn chậm.

Đồng thời, công tác quản lý thi công xây lắp chưa đảm bảo kích thước, thiếu khối lượng so với thiết kế ở một số hạng mục, phần việc; công tác nghiệm thu thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản (XDCB) hoàn thành còn sai sót, vi phạm, chưa thực hiện được việc quản lý, kiểm soát triệt để theo khối lượng, giá trị thực tế thi công, đã nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán sai tăng về khối lượng tại một số hạng mục, phần việc. 

Tổng giá trị sai phạm trong thi công, nghiệm thu, thanh toán khối lượng xây dựng hoàn thành tại 46 dự án, công trình qua thanh tra phát hiện 1.240.606.493 đồng (chiếm 0,32% so với tổng mức đầu tư các dự án được thanh tra).

Về hiện trạng và hiệu quả công trình sau khi đưa vào sử dụng, một số công trình đã thi công hoàn thành chưa được đấu nối nguồn điện để sử dụng; một số công trình giao thông nền đường taluy âm bị sụt, sạt gây mất ổn định, rãnh bị đất bồi lấp; một số công trình thủy lợi tràn một bên kênh bị đứt gãy, đoạn kênh bị sập hỏng, chân móng trụ cầu máng bị xói, một số đoạn kè bị lún, nứt, đá xây ra cố chân trụ bị sập chân khay, cầu máng bị sập.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: Internet 

Thu hồi khoản sai phạm do nghiệm thu sai quy định

Từ những thiếu sót trên, Chánh Thanh tra tỉnh Sơn La kiến nghị Chủ tịch UBND huyện Sông Mã có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc kết luận thanh tra theo đúng Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ, chỉ đạo của Ban Thường vụ tỉnh ủy và UBND tỉnh về thực hiện kêt luận thanh tra. 

Tập trung vào các vấn đề trọng tâm như: Tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về công tác quản lý đầu tư XDCB trên địa bàn, đặc biệt là công tác quản lý chất lượng ở tất cả các khâu từ lập dự án, lập hồ sơ thiết kế kĩ thuật, đấu thầu, triển khai thi công xây dựng và nghiệm thu thanh quyết toán, đưa công trình vào khai thác sử dụng. 

Chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục kịp thời các tồn tại hạn chế thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ quản lý của từng phòng, ban, đơn vị; tăng cường công tác tự kiểm tra nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện trong những năm tiếp theo. 

Đối với các dự án sửa chữa, nâng cấp các công trình giáo dục cần lựa chọn hình thức quản lý dự án cho phù hợp, đảm bảo tiêp tục quản lý có hiệu quả hơn nguồn vốn được giao.

Ngoài ra, cần có giải pháp trước mắt và lâu dài đối với việc kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý dự án theo hướng chuyên nghiệp, để có thể quản lý, điều hành có hiệu quả các chương trình, dự án trên địa bàn; tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đang thi công dở dang để đảm bảo cho các dự án được đưa vào khai thác kịp thời, đáp ứng nhu cầu sử dụng theo mục tiêu dự án đã đề ra. 

Tổ chức nghiệm thu, thanh toán khối lượng XDCB hoàn thành đảm bảo theo đúng quy định, nghiệm thu đúng khối lượng thực tế thi công; chỉ đạo các ban quản lý dự án phối hợp cùng các phòng, ban chức năng trên cơ sở kết quả thanh tra tiến hành kiểm tra, rà soát lại đối với các dự án đã đầu tư nhưng bị hỏng, xuống cấp để có giải pháp khắc phục kịp thời, phục vụ cho đời sống, sinh hoạt của nhân dân và tránh lãng phí vốn đầu tư.

Các nhà thầu xây lắp và các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát có trách nhiệm triến khai thi công các công trình nghiêm túc theo đúng tiến độ hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư. 

Tiến hành nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành theo đúng thực tế thi công; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm giám sát thi công và giám sát tác giả theo quy định; chấp hành nghiêm túc việc xử lý vi phạm theo Kết luận thanh tra.         

Về xử lý sai phạm kinh tế, Chánh Thanh tra tỉnh Sơn La kiến nghị thu hồi vào ngân sách Nhà nước khoản sai phạm do nghiệm thu sai quy định, đã được thanh toán tại 35 dự án, công trình với tổng số tiền 791,365 triệu đồng./.

Lan Anh