Theo Quyết định số 3250/QĐ-BGTVT ngày 24/11/2017 về "Kế hoạch thanh tra năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải”, trong năm 2018, Thanh tra Bộ sẽ chủ trì tiến hành thanh tra hành chính 10 nội dung, thanh tra kiểm tra chuyên ngành 14 nội dung cũng như Kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra của Bộ GTVT. Ngoài các nội dung do Thanh tra Bộ chủ trì, Kế hoạch cũng đề cập tới các nội dung thanh tra thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục Đường bộ và các Cục quản lý chuyên ngành (19 nội dung).

Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ, các Cục: Hàng hải, Hàng không, Đường thủy nội địa phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2018, Chi cục Đường thủy nội địa và các Cảng vụ theo quy định của Nghị định 57 về tổ chức hoạt động thanh tra ngành GTVT.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao và yêu cầu trong công tác quản lý, chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra theo từng giai đoạn nếu cần thiết hoặc đột xuất, trình cấp có thẩm quyền  xem xét, quyết định (lưu ý không trùng lắp kế hoạch thanh tra năm 2018).

Bên cạnh đó, Quyết định cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và yêu cầu trong công tác quản lý, chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra theo từng giai đoạn (nếu cần thiết) hoặc đột xuất, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định và tổ chức thực hiện theo quy định nhưng không được trùng lắp về nội dung, đối tượng đã được phê duyệt trong Kế hoạch thanh tra năm 2018.

Đối với Thủ trưởng các đơn vị hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Giao thông vận tải tăng cường công tác tự kiểm tra đối với các hoạt động của đơn vị Quản lý, sử dụng vốn tài sản, đầu tư, xây dựng; việc chấp hành các chế độ, chính sách về tài chính - kế toán, nguồn kinh phí được cấp của cơ quan đơn vị mình và các đơn vị trực thuộc quản lý; Kiểm soát chất lượng sản phẩm; Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chấp hành các chế độ đối với cán bộ, công nhân viên và người lao động; thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, khiếu nại, tố cáo, thực hành tiết kiệm tại đơn vị mình và các đơn vị thành viên.

Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tiến hành các cuộc thanh tra báo cáo Bộ GTVT về kết quả thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định.

H.T