Bệnh viện chưa thông báo công khai dự toán thu - chi năm 2015, 2016 (theo Biếu mẫu số 02, Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ).

Đối với Quy chế chi tiêu nội bộ bệnh viện áp dụng từ năm 2015 đến tháng 06/2016 theo Quyết định số 818/QĐ-BVDLTW ngày 30/12/2014 thì định mức thu và chi cho các lớp đào tạo ngắn hạn, thường xuyên chưa quy định cụ thể.

Đồng thời, Quy chế chi tiêu nội bộ chưa quy định cụ thể mức trích nộp kinh phí từ các lớp đào tạo, mỗi lớp đào tạo Giám đốc Bệnh viện quyết định mức trích nộp về bệnh viện khác nhau, chỉ nêu nguyên tắc phân phối cho các hoạt động đó.

Đối với Quy chế chi tiêu nội bộ Bệnh viện áp dụng từ tháng 6/2016 đến nay theo Quyết định số 714/QD-BVDLTW ngày 16/6/2016 còn nhiều chỗ “chưa” thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Cụ thể:

Chưa quy định mức thu học phí của từng lớp học, đào tạo, thực tập tại bệnh viện, chỉ quy định trong quy chế hoạt động của Trung tâm Đào tạo - chỉ đạo tuyến.

Chưa quy định cụ thể mức trích nộp kinh phí từ các lớp đào tạo, mỗi lớp đào tạo Giám đốc Bệnh viện quyết định mức trích nộp về bệnh viện khác nhau mà chỉ nêu nguyên tắc phân phối cho các hoạt động đó.

Các trường hợp miễn giảm học phí, trong quy chế chi tiêu nội bộ không nêu tiêu chí cụ thể để xét duyệt miễn học phí cho những đối tượng được miễn giảm học phí.

leftcenterrightdel
 Bệnh viện Da liễu Trung ương (Ảnh internet)

Trung tâm Đào tạo chỉ đạo tuyến, năm 2015, tổ chức được 03 lớp đào tạo ‘‘ứng dụng laser chuyên ngành da liễu”, “xét nghiệm tìm nấm và ký sinh trùng gây bệnh da”. Năm 2016, tổ chức được 05 lớp ứng dụng laser chuyên ngành da liễu”, “ xét nghiệm tìm nấm và ký sinh trùng gây bệnh da”. 

Đoàn thanh tra kiểm tra xác xuất Chứng từ thanh quyết toán lớp Đào tạo Laser tháng 9 - 11/2016, kết quả cho thấy: Trung tâm Đào tạo chỉ đạo tuyến có xây dựng Biểu giá học phí đào tạo, thực tập và nguyên tắc phân phối nguồn thu đào tạo theo yêu cầu nhưng chưa nêu đủ căn cứ để xây dựng mức thu học phí cho từng lớp, từng đối tượng. Về mức chi, đơn vị cũng chưa xây dựng định mức chi cho từng hoạt động cụ thể của lớp học.

Bên cạnh đó, Bệnh viện còn có các nguồn thu dịch vụ khác như thu thử nghiệm sản phẩm với các công ty bên ngoài, thu mặt bằng, trông xe, thu pha chế thuốc, thu lãi từ tiền gửi ngân hàng, các dịch vụ này đơn vị hạch toán và kê khai nộp thuế theo quy định. Tuy nhiên, đối với hoạt động trông giữ xe đạp, xe máy tại Bệnh viện, Bệnh viện ký hợp đồng trực tiếp với Tổ bảo vệ thuộc Phòng Hành chính của Bệnh viện là chưa phù hợp theo quy định.

Về các hạn chế, tồn tại nêu trên, trong Kết luận thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ Y tế kiến nghị Bệnh viện Da liễu Trung ương thực hiện công khai Dự toán chi hàng năm theo Biểu mẫu số 02 của Thông tư 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 của Bộ Tài chính.

Bệnh viện cần xây dựng tiêu chí cụ thể đối với các trường hợp miễn, giảm học phí trong quy chế chi tiêu nội bộ. Cụ thể, phải xây dựng định mức thu học phí cho từng lớp, từng đối tượng; xây dựng định mức chi cho từng hoạt động của lớp học, quy định cụ thể mức trích nộp kinh phí các lớp học trong quy chế chi tiêu nội bộ để thực hiện.

Phòng Tài chính kế toán tăng cường kiểm soát các chứng từ kế toán theo quy định và tham mưu lãnh đạo Bệnh viện ban hành quy trình thanh quyết toán đế áp dụng trong bệnh viện.

Ngoài ra, Bệnh viện cũng phải xây dựng, rà soát cơ cấu giá của các dịch vụ, các chi phí và bổ sung cơ cấu giá các dịch vụ y tế đang triển khai tại bệnh viện.

Về các dịch vụ khám, chữa bệnh tự nguyện theo yêu cầu, bệnh viện phải xây dựng phương án giá đầy đủ chi phí theo nguyên tắc quy định tại Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ để làm cơ sở quyết định mức thu của các dịch vụ kỹ thuật./.

Hoàng Minh