Theo Quyết định số 1195-QĐ/UBKTTW, quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với đảng viên bao gồm các 3 bước là: Bước chuẩn bị, bước tiến hành và bước kết thúc. Cụ thể như sau:

Bước chuẩn bị

Căn cứ vào đơn khiếu nại, kết quả làm việc với đại diện tổ chức đảng cấp dưới đã giải quyết khiếu nại và người khiếu nại hoặc nhiệm vụ do Thường trực Ủy ban giao; vụ trưởng vụ lĩnh vực, địa bàn báo cáo, đề xuất với Thành viên Ủy ban trực tiếp phụ trách địa bàn và đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban phụ trách vụ về kế hoạch giải quyết khiếu nại, dự kiến đoàn giải quyết khiếu nại (gọi tắt là kế hoạch kiểm tra và đoàn kiểm tra); đề xuất Thành viên Ủy ban chỉ đạo đoàn kiểm tra.

Từ đó, Vụ trưởng trình Thường trực Ủy ban xem xét, ban hành quyết định kiểm tra và kế hoạch kiểm tra. Đoàn kiểm tra phân công nhiệm vụ cho các thành viên; xây dựng lịch kiểm tra; chuẩn bị văn bản và tài liệu phục vụ việc kiểm tra.

Bước tiến hành

1. Đoàn kiểm tra tổ chức hội nghị triển khai quyết định, kế hoạch kiểm tra, thống nhất lịch làm việc.

Thành phần gồm: Thành viên Ủy ban chỉ đạo đoàn kiểm tra, đoàn kiểm tra, thường trực cấp ủy trực thuộc Trung ương, đại diện lãnh đạo Ủy ban kiểm tra của cấp ủy trực thuộc Trung ương.

2. Đoàn kiểm tra làm việc với người khiếu nại, tổ chức đảng đã quyết định kỷ luật, thường trực cấp ủy trực thuộc Trung ương để làm rõ nội dung khiếu nại; Chi bộ có người khiếu nại để xác minh về tư cách, phẩm chất của người khiếu nại từ sau khi bị kỷ luật đến thời điểm giải quyết; Các tổ chức, cá nhân có liên quan để thu thập, nghiên cứu tài liệu.

Nếu cần giám định kỹ thuật, chuyên môn thì trưởng đoàn kiểm tra xem xét, quyết định việc trưng cầu giám định.

3. Các tổ chức đảng có liên quan tổ chức hội nghị. Trong trường hợp không có tình tiết mới dẫn đến thay đổi bản chất vụ việc và dự kiến chuẩn y hình thức kỷ luật thì thường trực cấp ủy trực thuộc Trung ương tổ chức hội nghị để đoàn kiểm tra thông báo kết quả thẩm tra, xác minh bằng văn bản và trao đổi các nội dung liên quan; hội nghị thảo luận và đề nghị. Thành phần hội nghị gồm: Thường trực cấp ủy trực thuộc Trung ương và đoàn kiểm tra.

Trường hợp có tình tiết mới làm thay đổi bản chất vụ việc, có thể thay đổi hình thức kỷ luật thì ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương tổ chức hội nghị để đoàn kiểm tra thông báo kết quả thẩm tra, xác minh bằng văn bản; hội nghị thảo luận và đề nghị; bỏ phiếu đề nghị chuẩn y, thay đổi hoặc xoá bỏ hình thức kỷ luật đã áp dụng. Thành phần hội nghị: Thành viên ban thường vụ cấp ủy; Thành viên Ủy ban chỉ đạo đoàn kiểm tra và đoàn kiểm tra.

Từ đó, Trưởng đoàn kiểm tra báo cáo Thành viên Ủy ban chỉ đạo đoàn kiểm tra trước khi quyết định tổ chức đảng tổ chức hội nghị và thành phần dự các hội nghị. Trường hợp cần thiết, Thường trực Ủy ban quyết định việc tổ chức hội nghị và thành phần tham dự.

4. Đoàn kiểm tra làm việc với người khiếu nại; tiếp tục thẩm tra, xác minh những nội dung chưa rõ (nếu có); chuẩn bị báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại.

5. Đoàn kiểm tra hoàn chỉnh báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, báo cáo thành viên Ủy ban chỉ đạo đoàn kiểm tra trước khi trình Ủy ban.

Bước kết thúc

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, kết luận. Đoàn kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra; trình bày đầy đủ ý kiến của người khiếu nại, ý kiến và đề nghị của tổ chức đảng cấp dưới, trrường hợp bị khai trừ thì báo cáo thêm về tư cách, phẩm chất của người khiếu nại từ sau khi bị khai trừ đến thời điểm giải quyết khiếu nại. Ủy ban thảo luận, kết luận, biểu quyết quyết định hoặc đề nghị về hình thức kỷ luật.

Đoàn kiểm tra phối hợp với Vụ Tổng hợp hoàn chỉnh quyết định giải quyết khiếu nại, báo cáo Thành viên Ủy ban chỉ đạo đoàn kiểm tra trước khi trình Thường trực Ủy ban ký, ban hành.

Đại diện Ủy ban và đoàn kiểm tra thông báo quyết định giải quyết khiếu nại đến người khiếu nại và tổ chức đảng có liên quan.

Đoàn kiểm tra họp rút kinh nghiệm, thống nhất nhận xét, đánh giá (bằng văn bản) về ưu điểm, khuyết điểm của từng thành viên đoàn kiểm tra, báo cáo Thành viên Ủy ban chỉ đạo đoàn kiểm tra ký, gửi người đứng đầu đơn vị có cán bộ tham gia đoàn kiểm tra; lập và nộp lưu hồ sơ.

Thành viên Ủy ban trực tiếp phụ trách lĩnh vực, địa bàn và vụ lĩnh vực, địa bàn đôn đốc, giám sát việc chấp hành quyết định của Ủy ban./.

QA