Thông tư nêu rõ, sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán gồm các nhóm sản phẩm: Xổ số tự chọn số theo ma trận; xổ số tự chọn số theo dãy số; xổ số tự chọn số quay số nhanh và sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán khác theo quyết định của Bộ Tài chính.

Sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán được xây dựng theo nguyên tắc như phương thức tham gia dự thưởng phải bảo đảm rõ ràng, đơn giản, dễ hiểu; phù hợp với nhu cầu của thị trường và thị hiếu của người tham gia dự thưởng; phương thức trả thưởng và tỷ lệ trả thưởng kế hoạch phù hợp với từng sản phẩm cụ thể và cơ cấu giải thưởng theo quy định tại Thông tư này.

Bộ Tài chính có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc chấp hành chính sách chế độ về phát hành vé xổ số tự chọn số điện toán và hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán theo quy định tại Thông tư này và các văn bản pháp luật có liên quan.

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Bộ Tài chính trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán của công ty xổ số điện toán tại địa phương.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2019 thay thế Thông tư số 136/2013/TT-BTC ngày 03/10/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán./.

Lan Anh