Đáng nói là hiệu quả công tác quản lý nhà nước được nâng lên. Công tác chỉ đạo, điều hành bảo đảm linh hoạt, sâu sát thực tế, có trọng tâm, trọng điểm và chú trọng hiệu quả công việc được giao. Từng bước khắc phục cơ bản những tồn tại, yếu kém trong khâu tổ chức thực hiện. Triển khai đầy đủ và kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bám sát các Nghị quyết và chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND xã về nhiệm vụ trong năm…

Đây là bước tạo đà cho năm 2018 với những mục tiêu nhiệm vụ đặt ra cao hơn. Theo đó, năm 2018, Hải Ninh phấn đấu đạt sản lượng lương thực là 1650 tấn; khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt 4.500 tấn; thương mại dịch vụ đạt 18 tỷ đồng; Giá trị đầu tư XDCB đạt 8 tỷ đồng; Gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa từ 65% trở lên; Giảm tỷ lệ nghèo từ 5%; đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đạt thêm 02 tiêu chí trở lên;

Đặc biệt, phấn đấu xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới…; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng trong đầu tư xây dựng cơ bản; Đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, hoàn thành chỉ tiêu nghĩa vụ quân sự, cơ sở đạt an toàn làm chủ; chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước…

Các giải pháp cụ thể mà xã Hải Ninh đặt ra để thực hiện các mục tiêu trên đó là: Đối với lĩnh vực kinh tế, bám sát phương án sản xuất trồng trọt, đảm bảo tưới tiêu hợp lý; Chú trọng công tác thủy lợi; Phát huy hiệu quả hoạt động của HTX nông nghiệp; Khuyến khích, động viên ngư dân bám biển sản xuất và đầu tư nâng cao công suất, phương tiện ngư lưới cụ; Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành và thực hiện nghiêm túc các quy định trong khai thác hải sản…

Đồng thời, thực hiện tốt công tác xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung chỉ đạo đối với các thôn tiêu chí đạt còn thấp nhưng không chịu triển khai tổ chức thực hiện, gắn với đề cao vai trò trách nhiệm của thành viên BCĐ xây dựng nông thôn mới được phân công phụ trách các thôn…

Cùng với đó, tuyên truyền, vận động nhân dân làm tốt công tác vệ sinh môi trường, không vứt rác thải bừa bãi, thực hiện tốt Đề án thu gom rác thải, tích cực tham gia nộp phí môi trường trong thu gom xử lý rác thải…

Đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tích cực tìm kiếm, huy động nguồn vốn đầu tư, phấn đấu hoàn thành các dự án công trình trọng điểm; xây dựng chính sách hỗ trợ cho các thôn trong đầu tư xây dựng các công trình thôn.

Một vấn đề nữa được xã Hải Ninh đưa ra đó là thực hiện các giải pháp chỉ đạo, điều hành dự toán ngân sách đã được phê duyệt, tăng cường công tác đối ngoại, đẩy mạnh thu hút đầu tư. Triển khai và thực hiện tốt kế hoạch thu thuế và vận động nhân dân đóng góp các loại quỹ…

Thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách kịp thời theo dự toán và khả năng cân đối nguồn vốn, đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát, tham nhũng. Đẩy mạnh công tacs quyết toán vốn đầu tư xây dựng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra quản lý ngân sách, thực hiện nghiêm túc việc công khai tài chính ngân sách.

Ngoài ra, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phối hợp với các ngành đẩy nhanh việc giải quyết các chế độ, chính sách cho quân nhân đã phục viên, xuất ngũ và các đối tượng chính sách khác. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn xã tại các công ty, doanh nghiệp…

Đặc biệt, trong công tác điều hành của UBND xã sẽ tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, tác phong, lề lối làm việc. Đồng thời, đề cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, lĩnh vực phụ trách trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tập trung chỉ đạo, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức; Cương quyết xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức có biểu hiện tiêu cực, vi phạm luật, công chức, cán bộ gây khó khăn, phiền hà chop công dân.

Xã cũng phấn đấu thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị của công dân, tăng cường đối thoại tại chỗ.

Phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các tổ chức đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực ủng hộ, giám sát và tham gia thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ.