Sở TN&MT đã thực hiện tốt công tác tham mưu, xây dựng trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh thông qua 02 văn bản quy phạm pháp luật. Tham mưu UBND tỉnh ban hành 04 văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực đất đai, đo đạc bản đồ, bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Tổ chức chương trình đối thoại doanh nghiệp lĩnh vực TN&MT năm 2018 với sự tham gia của hơn 40 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

leftcenterrightdel
Sở TN&MT tổ chức đối thoại với doanh nghiệp trong lĩnh vực TN&MT

Đối với lĩnh vực đất đai, Sở TN&MT  đã tiếp tục triển khai thi hành Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong quá trình thi hành Luật. Đề xuất sửa đổi, bổ sung những nội dung còn bất cập, vướng mắc. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Trị đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 144/NQ-CP ngày 14/11/2018.

Tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cho 9/10 đơn vị cấp huyện, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cho 09/10 đơn vị cấp huyện. Trong năm đã tiếp nhận và giải quyết hơn 230 thủ tục hành chính về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất…. tại bộ phận Một của của Sở. Tiếp nhận, thẩm tra cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 110 hồ sơ đất tổ chức; ký cấp GCNQSDĐ cho 10.639 hồ sơ thuộc thẩm quyền của Sở, tiếp nhận, thẩm tra 34.855 hồ sơ thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện cho hộ gia đình và cá nhân.

Tổ chức thực hiện đăng ký giao dịch đảm bảo cho 133 trường hợp đất tổ chức, gần 22.000 lượt của hộ gia đình, cá nhân; đăng ký chỉnh lý biến động hơn 40.000 lượt.

Chuyển thông tin xác định nghĩa vụ tài chính cho cơ quan thuế với 53 lượt tổ chức, 13.330 lượt của hộ gia đình, cá nhân. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và lưu trữ hồ sơ địa chính.  Tham mưu UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang các mục đích khác làm cơ sở triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh về quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về Tăng cường quản lý, khai thác và sử dụng hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 20/9/2013 của Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh.

Về lĩnh vực quản lý khoáng sản và nước, Sở TN&MT cũng tổ chức thẩm định trình UBND tỉnh cấp 10 giấy phép và 06 quyết định phê duyệt. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý khai thác khoáng sản trái phép. Chỉ đạo các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản chấp hành các quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động; hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các bước, trình tự thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản, đất san lấp theo quy định của pháp luật. Công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản; phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tổng vốn đầu tư của dự án đầu tư khai thác khoáng sản và phương án đấu giá các mỏ đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Đến ngày ngày 31/12/2018, trên địa bàn tỉnh có 27 giấy phép hoạt động khoáng sản đang còn hiệu lực, cụ thể: Bộ TN&MT cấp 07 giấy phép; UBND tỉnh cấp 20 giấy phép. Trong năm 2018, Sở đã thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt cấp quyền khai thác khoáng sản 02 mỏ cát, sỏi với tổng số tiền 2.182.613.000 đồng và tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản 01 mỏ cát, sỏi với tổng số tiền 4.123.852.000 đồng (đã nộp 5.399.155.000 đồng vào ngân sách nhà nước).       

Tổ chức thẩm định trình UBND tỉnh cấp 02 giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất và xả nước thải vào nguồn nước và 01 quyết định phê duyệt phương án căm mốc bảo vệ hành lang hồ chứa. triển khai thực hiện Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT của Bộ TN&MT quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Đến ngày 31/12/2018, trên địa bàn tỉnh có 77 giấy phép tài nguyên nước đang còn hiệu lực, cụ thể: Giấy phép do Bộ TN&MT cấp: 11 giấy phép (09 khai thác nước mặt; 02 xả nước thải); Giấy phép do UBND tỉnh cấp 66 giấy phép (33 khai thác nước mặt; 18 khai thác nước dưới đất; 15 xả nước thải). Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với 16 giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh với tổng số tiền là 933.228.000 đồng. Ngoài ra, đã tổ chức thẩm định đối với 10 giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt do UBND tỉnh cấp cho đơn vị kinh doanh nước sạch có các trường hợp thuộc đối tượng phải tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

leftcenterrightdel
Ông Nguyễn Trường Khoa, Giám đốc Sở TN&MT phát biểu tại hội nghị 

Cùng với quản lý tài nguyên khoáng sản, nước thì bảo về môi trường cũng là nhiệm vụ được chú trọng. Sở TN&MT đã thường xuyên tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường thông qua các phương tiên thông tin đại chúng; phối hợp đăng tải nhiều tin bài trên các Tạp chí Trung ương ngành TN&MT; tổ chức các hoạt động nhân ngày Môi trường thế giới, tuyên truyền và ra quân hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018.

Tổ chức kiểm tra và giải quyết 11 ý kiến, kiến nghị cử tri; xây dựng và vận hành đường dây nóng về tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh về ô nhiễm môi trường. Tổ chức 02 lớp tập huấn về hướng dẫn nghiệp vụ vận hành đường dây nóng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cho 171 cán bộ cấp xã, huyện và các ngành cấp tỉnh có liên quan. Chú trọng xử lý những cơ sở gây ô nhiễm môi trường, với phương châm hạn chế phát sinh điểm nóng, gây bức xúc dư luận, xử lý các điểm ô nhiễm ở các bệnh viện, bãi  rác, lò mổ, làng nghề. Triển khai thực hiện theo đúng tiến độ các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, cải thiện ô nhiễm môi trường, xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường.

Tham mưu HĐND tỉnh thông qua “Đề án xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”.

Công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư được thực hiện đầy đủ.

Như vậy ngành TN&MT tỉnh Quảng Trị có được những kết quả, thành tích trong năm qua là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh, Bộ TN&MT, sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các Sở, ban, ngành Tỉnh, UBND các  huyện, thành phố, thị xã. Sự đoàn kết, nỗ lực cố gắng của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở cùng tập thể cán bộ công chức, viên chức trong toàn ngành. Năm 2019, toàn thể Ban lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức ngành TN&MT tỉnh Quảng Trị tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về TN&MT, khẳng định vai trò và vị trí quan trọng của ngành trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

PV