Ban đại diện luôn bám sát các mục tiêu

Sáu tháng đầu năm 2018, Ban đại diện HĐQT các cấp luôn bám sát các mục tiêu, Nghị quyết của HĐQT và Nghị quyết của Ban đại diện cấp trên để tập trung chỉ đạo NHCSXH tại địa phương thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao; thực hiện giao chỉ tiêu kế hoạch dư nợ, huy động vốn ngay từ đầu năm cho các huyện để thực hiện. Nguồn vốn huy động giao tăng 45 tỷ đồng; tăng trưởng nguồn vốn ủy thác của địa phương 10 tỷ đồng. Tăng trưởng kế hoạch dư nợ các chương trình 214 tỷ đồng, trong đó: nguồn vốn cho vay hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo là 84 tỷ đồng; cho vay nước sạch vệ sinh môi trường 10 tỷ đồng, cho vay phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số 40 tỷ đồng; cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 54 tỷ đồng, giải quyết việc làm 8 tỷ đồng; cho vay nhà ở xã hội 10 tỷ đồng; cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở 8 tỷ đồng.

Ban đại diện đã luôn quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc đúng quy trình, quy định các văn bản chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ của Tổng giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam; thực hiện nghiêm túc việc công khai các chính sách tín dụng ưu đãi tại các điểm giao dịch xã theo đúng quy định để nhân dân biết và thực hiện kiểm tra, giám sát.

Công tác kiểm tra, giám sát các thành viên Ban đại diện đã chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, sai sót phát hiện trong quá trình kiểm tra từ đó đã góp phần nâng cao chất lượng tín dụng, nâng cao trách nhiệm của các tổ chức Hội, đoàn thể nhận ủy thác và Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn trong việc thực hiện quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách tại địa phương.

Nhiều kết quả đáng khích lệ

Sáu tháng đầu năm, Ngân hàng CSXH tỉnh Lào Cai đã triển khai tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tổng nguồn vốn ngân sách địa phương chuyển sang ủy thác cho vay đến 30/7 đạt 45 tỷ đồng tăng 10 tỷ đồng so với năm 2017. Ngân hàng đang quản lý nguồn vốn hơn 2.616 tỷ đồng, trong đó: nguồn vốn Trung ương hơn 2.276 tỷ đồng; vốn huy động tại địa phương hơn 242 tỷ đồng. Nguồn vốn ngân sách địa phương đạt hơn 39,67 tỷ đồng, trong đó: nguồn vốn ngân sách tỉnh đạt hơn 28,85 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách cấp huyện hơn 10,82 tỷ đồng.

Triển khai nhiệm vụ theo chỉ đạo của Tổng giám đốc, doanh số cho vay đạt hơn 454 tỷ đồng, với trên 12 nghìn lượt hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Tập trung vào một số chương trình cụ thể như sau: Hộ nghèo 132.443 triệu đồng; Chương trình Hộ SXKD vùng khó khăn: 139.604 triệu đồng; Hộ cận nghèo 62.120 triệu đồng; Nước sạch và vệ sinh môi trường: 29.576 triệu đồng, Cho vay GQVL 32.461 triệu đồng; Cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở 4.625 triệu đồng: Cho vay hộ dân tộc thiểu số theo QĐ 2085 là 21.655 triệu đồng.

Về chất lượng tín dụng, đến 30/6 nợ quá hạn là 2,204 tỷ đồng, chiếm 0,08% trên tổng dư nợ nhận ủy thác. Chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh được duy trì ổn định.

Ngân hàng cũng đã chấp hành nghiêm chế độ, nguyên tắc, tiêu chuẩn định mức các khoản thu, chi theo đúng quy định của Nhà nước, của ngành. Thực hiện hạch toán kế toán các khoản thu, các khoản chi theo đúng chính sách, chế độ quy định.

Các tổ chức hội, đoàn thể nhận uỷ thác cơ bản đã thực hiện tốt các nội dung được ký kết với NHCSXH, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong việc tham gia bình xét cho vay, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, quá hạn và thu lãi đúng quy định.

Tính đến 30/6/2018, nguồn vốn tín dụng chính sách đã tạo điều kiện cho 39.501 hộ nghèo, cận nghèo,thoát nghèo được vay vốn phát triển kinh tế cải thiện đời sống và vươn lên làm giầu, 15.815 hộ được vay vốn để xây dựng 31.630 công trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn đạt chuẩn quốc gia. 5.782 hộ nghèo được vay vốn để xóa nhà tạm bợ dột nát an cư lập nghiệp. Trên 1.300 hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Giúp trên 3 ngàn học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập tại các trường Đại học, cao đẳng, trung cấp và học nghề… vốn tín dụng chính sách góp phần phát triển chăn nuôi trâu, bò đưa tổng đàn gia súc trên địa bàn tỉnh đạt trên 667 ngàn con, gia cầm trên 3 triệu con, trồng rừng mới phủ xanh đất trống đồi trọc  trên 8.500 ha. Đặc biệt, nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần giảm nghèo bền vững mỗi năm từ 5-8%, đến nay hộ nghèo toàn tỉnh còn 35.746 hộ chiếm tỉ lệ 21,81%, tổng số hộ cận nghèo năm 2017 còn 17.683 hộ chiếm tỉ lệ 10,79%.

Vốn tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai đề ra, tập trung phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế tại địa phương.

Nhìn chung các dự án vay vốn bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh, huyện hoạt động rất có hiệu quả, tạo được việc làm ổn định cho mỗi gia đình vay vốn tối thiểu 1 lao động, người vay thực hiện nghiêm túc việc trả lãi hàng tháng, trả nợ gốc khi đến hạn. Cùng với việc cho vay nguồn vốn trung ương, thì nguồn vốn địa phương được cho vay bổ sung thực hiện dự án với mức vay có thể lên đến 100 triệu đồng/hộ, giải quyết được nhu cầu về vốn đối với dự án có nhu cầu vốn lớn hơn 50 triệu đồng.

Đặc biệt trong những năm qua nguồn vốn ngân sách địa phương là một trong những giải pháp triển khai thực hiện tín dụng chính sách đáp ứng một phần nhu cầu vốn bức thiết của người dân tại các địa bàn các phường, thị trấn, hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, thiếu đất sản xuất, sinh sống tại vùng ven đô thị./.