Theo Tham luận của đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, sáng 27/1, nhìn lại chặng đường đã qua, vui mừng trước những thành tựu và tiến bộ đã đạt được, Đảng bộ và Nhân dân Hà Nội không tự mãn, luôn trăn trở về những việc chưa làm được, những yếu kém, khuyết điểm trong nhiều lĩnh vực. Đứng trước bối cảnh hiện nay, tình hình thế giới và khu vực dự báo tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, nhất là dịch Covid-19 đang tạo ra những thay đổi lớn trên thế giới về thương mại, đầu tư… và tác động cả tới tình hình chính trị. Trong nước, vị thế và tiềm lực của đất nước sau gần 35 năm đổi mới đã lớn mạnh hơn nhiều, nhưng nền kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức và rủi ro. Đối với Hà Nội, với vị trí, vai trò đặc biệt, thế, lực và uy tín của Thủ đô ngày càng được nâng cao.

Có thể thấy, thuận lợi và thách thức đan xen lẫn nhau nhưng thuận lợi và cơ hội cho đất nước, cho Hà Nội vẫn là chủ đạo để phát triển. Với truyền thống văn hiến, anh hùng, “Thành phố vì hòa bình”, “Thành phố sáng tạo” được Nhân dân cả nước tin yêu và các tổ chức quốc tế đánh giá cao, đặc biệt với vị thế, yêu cầu phát triển ngày càng cao của Thủ đô trong giai đoạn hiện nay như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Nếu nói đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày nay, thì Hà Nội chưa bao giờ có được quy mô, vị thế, tầm vóc và yêu cầu cao như bây giờ”, “yêu cầu đặt ra đối với Hà Nội không thể như với các địa phương khác, mà phải cao hơn các địa phương khác. Hà Nội phải gương mẫu, đi đầu về tất cả mọi phương diện. Đây là yêu cầu khách quan được đặt ra”.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội tham luận tại Đại hội. Ảnh: L.A

Đồng chí Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, để thực hiện thành công những mục tiêu, chỉ tiêu khẳng định vị trí là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, Hà Nội đã đề ra 5 định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong giai đoạn 2020 - 2025. Cụ thể:

Thứ nhất, Hà Nội sẽ tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện có hiệu quả việc thí điểm tổ chức thành công mô hình chính quyền đô thị, củng cố chính quyền nông thôn.

Thứ hai, tranh thủ thời cơ từ hội nhập quốc tế, những thành tựu của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư, tăng cường đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế dựa trên ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với thực hiện đồng bộ 3 đột phá chiến lược.

Thứ ba, giải quyết hài hoà mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hoá - xã hội với bảo vệ tài nguyên, môi trường.

Thứ tư, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý đô thị, dân cư, trật tự xây dựng, an toàn giao thông, đảm bảo kỷ cương, văn minh đô thị.

Thứ năm, xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh, toàn diện, ưu tiên hiện đại hóa một số lực lượng; xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh Nhân dân vững chắc, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm hiệu quả; bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ quan đầu não của Trung ương và thành phố, các sự kiện quốc gia, quốc tế.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Văn Phong chia sẻ, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, Hà Nội sẽ tiếp tục tập trung vào 3 khâu đột phá trên các lĩnh vực:

Một là, ưu tiên hiện đại hóa, phát triển nhanh và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, xây dựng các công trình tiêu biểu, không gian kiến trúc cảnh quan đặc sắc, mang đặc trưng của Thủ đô. Tập trung phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông kết nối đô thị trung tâm với khu vực ngoại thành, các đô thị vệ tinh, các tỉnh, thành phố trong vùng Thủ đô. Phát triển mạnh hạ tầng số, hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng dữ liệu…, kết nối liên thông, đồng bộ và thống nhất, tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; tăng cường công tác tổ chức thực thi pháp luật, nâng cao hiệu quả quản trị xã hội, quản lý đô thị; cơ bản hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả phục vụ doanh nghiệp và Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Ba là, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, nhân lực quản lý xã hội, quản trị kinh tế, nhân lực ngành văn hóa, du lịch… Xây dựng và phát triển hệ sinh thái học tập sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thu hút, trọng dụng nhân tài trong và ngoài nước, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Thúc đẩy phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội. Khai thác, phát huy tối đa tài nguyên chất xám, nguồn lực trí tuệ của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ trên địa bàn thành phố. Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng Thủ đô thành nơi đáng sống. Đề cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức xã hội, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Đưa văn hóa và con người Hà Nội thực sự trở thành giá trị tinh thần to lớn, nguồn lực quan trọng quyết định phát triển Thủ đô.

Để “Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trở thành Thủ đô văn minh hiện đại, xứng đáng là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế” của cả nước, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc mà trước hết là Hà Nội cần phải đổi mới tư duy trong phương thức lãnh đạo, tổ chức thực hiện, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp có bản lĩnh chính trị, trung thành, sáng tạo đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, để thực hiện nhiệm vụ này, ngay sau Đại hội, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã tập trung chỉ đạo xây dựng 10 chương trình công tác lớn, đồng thời triển khai xây dựng nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ để tăng cường xây dựng tổ chức đảng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật, thực hiện nhiệm vụ một cách bài bản, gắn với phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên, biểu dương, khen thưởng và nhận rộng mô hình hay, gương điển hình tiên tiến...

Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thủ đô tin tưởng rằng với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng, sự tập trung đầu tư về mọi mặt của Nhà nước, sự hỗ trợ và sự giúp đỡ nhiệt tình của các bộ, ban, ngành và bạn bè trong nước và quốc tế. Cùng với tinh thần gương mẫu, Hà Nội luôn xác định trách nhiệm cao trong việc chủ động nhận thức, tiên phong thực hiện, vận dụng sáng tạo, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, chủ động đổi mới sáng tạo, khai thác tối đa mọi nguồn lực, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới Thủ đô, từng bước tháo gỡ khó khăn vướng mắc, phát huy các tiềm năng thế mạnh, thu hút nguồn lực trong và ngoài nước để “xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội văn minh hiện đại, xứng đáng là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế” đúng với vị thế, vai trò gương mẫu của Thủ đô như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cả nước nhìn về Thủ đô ta. Thế giới trông vào Thủ đô ta. Tất cả chúng ta phải ra sức giữ gìn trật tự, an ninh, làm cho Thủ đô ta thành một Thủ đô bình yên tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần”, từ đó góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.

Lan Anh