Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có hướng dẫn Quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các Nghị quyết của ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết hướng dẫn về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng có hướng dẫn về việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp tại Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW ngày 02/12/2020.

Xem công tác tiếp công dân và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân là một một khâu quan trọng nhằm đảm bảo tính minh bạch, khách quan,dân chủ, đảm bảo người dân được thực hiện quyền của mình theo Hiến định và pháp định, góp phần đảm bảo thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, ngày 21/01/2021, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) ban hành Kế hoạch 253/KH-MTTW-BTT để thực hiện công tác này, trong đó nhấn mạnh một số nội dung quan trọng:

Tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến bầu cử là việc nhằm chủ động nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Nhân dân để kịp thời kiến nghị với chính quyền các cấp chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc mới phát sinh và các vụ việc tồn đọng; cố gắng hạn chế tối đa khiếu tố vượt cấp, đông người. Đồng thời, kiến nghị với Hội đồng bầu cử quốc gia, các tổ chức phụ trách bầu cử các cấp giải quyết kịp thời các nội dung khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử góp phần tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công và đúng pháp luật.

leftcenterrightdel
 Bầu cử, ngày hội toàn dân. Ảnh minh họa.

Yêu cầu việc tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh phải được triển khai đúng quy định pháp luật; khi nhận được khiếu nại, tố cáo nhất là liên quan đến nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, công chức làm công tác tiêp công dân và xử lý đơn thư phải tham mưu cho Ban Thường trực ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xử lý kịp thời, đúng quy trình, thời hạn và các quy định của pháp luật, Kế hoạch 253/KH-MTTW-BTT nêu rõ.

Phát huy hiệu quả công tác phối hợp từ Chương trình phối hợp số 02-CTPH/MTTQ-TTCP-BTP-HLG-LĐLS ngày 11/10/2018 giữa các cơ quan Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN, Thanh tra Chính Phủ, Bộ Tư pháp, Hội Luật gia Việt Nam và Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã ký về giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương, cơ sở; xem Trụ sở Tiếp công dân Trung ương (TCDTW) tại Số 1, phố Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội là cầu nối giữa công dân với Hội đồng bầu cử quốc gia trong kỳ bầu cử này, Ban Thường trực ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phân công 01 đồng chí Phó Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật trực tiếp chỉ đạo, điều hành 02 cán bộ trực tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương và tham gia tiếp công dân đối với những vụ việc phức tạp, đoàn đông người để tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác bầu cử; kịp thời tham mưu Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xử lý. Quá trình tiếp dân tại Trụ sở TCDTW, cần phối hợp tốt với các cơ quan tiếp dân tại đây, đặc biệt là Ban TCDTW của Thanh tra Chính phủ. Đồng thời, phân công Ban Dân chủ - Pháp luật chủ tri, phối hợp với Văn phòng cơ quan phân công cán bộ thường trực giải quyết tình huống công dân có thể kéo đến Trụ sở cơ quan tại 46 Tràng thi để hướng dẫn công dân đến Trụ sở TCDTW để được tiếp, hướng dẫn theo quy định.

Liên quan đến công tác tiếp nhận, xử lý giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, theo quy định pháp luật và quy định của Thông tri số 13/TTr-MTTW-BTT ngày 18/01/2021 của Ban Thường trực ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phân công 01 đồng chí Phó Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật trực tiếp chỉ đạo, điều hành 02 cán bộ tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư liên quan đến công tác bầu cử và chuyển các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về việc thành lập các tổ chức bầu cử ở địa phương thì chuyển đến ủy ban nhân dân cấp ra quyết định thành lập các tổ chức bầu cử đó giải quyết. Khiếu nại, kiến nghị về việc lập danh sách cử tri do ủy ban nhân dân cấp xã hoặc chỉ huy trong đơn vị vũ trang nhân dân lập thì chuyển đến cơ quan, đơn vị lập danh sách cử tri giải quyết. Khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan đến người ứng cử đại biểu Quốc hội, việc lập danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội do Trung ương giới thiệu thì chuyển đến Hội đồng bầu cử quốc gia, do cấp tỉnh giới thiệu thì chuyển đơn đến Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội ở cấp tỉnh nơi đại biểu ứng cử để giải quyết. Khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan đến người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân, việc lập danh sách những người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân ở cấp nào thì chuyển đến ban bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân ở cấp đó giải quyết. Khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến việc tổ chức hội nghị cử tri, hội nghị hiệp thương thì chuyển đến Ban Thường trực ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức hội nghị giải quyết.

Liên quan đến các nội dung khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội thì chuyển đến Hội đồng bầu cử quốc gia. Khiếu nại về kết qủa bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân cấp nào thì chuyển đến ủy ban bầu cử cấp đó giải quyết; khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của tổ bầu cử nào thì chuyển đến tổ bầu cử đó giải quyết.

Đặc biệt, đối với việc cử tri nêu, người ứng cử Đại biểu Quốc hội không đủ tiêu chuẩn ứng cử mà tiếp nhận được từ trước ngày kết thúc thời gian xác minh vụ việc theo Khoản 4, Điều 55 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thì tham mưu Ban Thường trực ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành văn bản gửi cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý người ứng cừ xác minh, trả lời bằng văn bản gửi Ban Thường trực ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để phục vụ công tác hiệp thương. Trường hợp xác minh người ứng cử là đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, thì ngoài việc chuyển đến địa chỉ cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đồng thời chuyển đến ủy ban Kiểm tra Trung ương, Kế hoạch này nhấn mạnh.

Đồng thời, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phân công cán bộ tổ chức công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 liên tục trong thời gian trước, trong và sau ngày diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (từ ngày 30/01 đến ngày 30/5/2021, trừ ngày lễ, Tết, thứ Bảy, Chủ nhật)./.

Lan Anh