Theo thông báo Kết luận Thanh tra số 134/TB-TTr, Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm đã có nhiều cố gắng tích cực, quyết liệt trong việc chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

Tuy nhiên, trong việc thực hiện Luật Thanh tra, hồ sơ của các đoàn thanh tra chưa được lưu trữ đúng quy định; việc ghi nhật ký đoàn thanh tra còn chưa phản ánh hết các nội dung, công việc được giao hàng ngày của từng thành viên đoàn thanh tra. Việc thực hiện chế độ báo cáo tiến độ, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của thành viên đoàn thanh tra tại các đoàn thanh tra chưa thực hiện đầy đủ và đúng theo quy định tại Điều 27 Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: Intenet 

Việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra huyện chưa đầy đủ các nội dung và trình tự, thủ tục theo quy định. Tại thời điểm kiểm tra có 02 kết luận và 01 báo cáo kết quả kiểm tra đã hết thời gian theo dõi, đôn đốc và quá thời gian kiểm tra, nhưng Thanh tra huyện chưa tiến hành kiểm tra là chưa thực hiện đúng Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ.

Trong quá trình thụ lý đơn, Ban Tiếp công dân huyện chưa tham mưu UBND huyện phiếu đề xuất thụ lý đối với những đơn kiến nghị, phản ánh là chưa thực hiện đúng theo quy định tại Điều 21 Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.

Còn 07 văn bản của UBND tỉnh chuyển đến UBND huyện, đến nay UBND huyện đã xử lý nhưng chưa có báo cáo kết quả giải quyết cho UBND tỉnh.

Quá trình giải quyết đơn khiếu nại của UBND huyện Bảo Lâm chưa có biên bản làm việc với người khiếu nại là chưa thực hiện đúng theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính. 

05 đơn, UBND huyện ban hành quyết định giải quyết vượt quá thời hạn là chưa chấp hành đúng theo quy định của Luật khiếu nại.

Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về các tồn tại qua thanh tra; Trưởng ban Tiếp công dân, Chánh Thanh tra huyện, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm và Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện đối với các tồn tại, hạn chế qua thanh tra.

Từ kết quả thanh tra nêu trên, Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh sớm triển khai thực hiện Thông báo số 152/TB-UBND ngày 09/6/2017 của Hội đồng Tư vấn pháp luật tỉnh và tham mưu UBND tỉnh giải quyết dứt điểm vụ việc khiếu nại của ông Phạm Văn Dục - bà Ngô Thị Thơm, ngụ tại thôn Kim Thanh, xã Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc nhằm giải quyết dứt điểm Quyết định giải quyết khiếu nại số 2789/QĐ -UBND ngày 08/12/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Kiến nghị Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm chỉ đạo Thanh tra huyện trong quá trình triển khai thanh tra phải thực hiện đầy đủ theo đúng các quy định của Luật Thanh tra, Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra; chỉ đạo Thanh tra huyện thực hiện đầy đủ các nội dung theo các quy định tại Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định về thực hiện kết luận thanh tra và Văn bản số 749/TTr-GSKT-XLSTT ngày 29/7/2016 của Thanh tra tỉnh về chấn chỉnh công tác xử lý sau thanh tra; đồng thời tiến hành kiểm tra đối với các kết luận đã hết thời gian theo dõi, đôn đốc theo quy định.

Có văn bản chỉ đạo Ban Tiếp công dân khi tham khi mưu cho UBND huyện xử lý đơn phản ánh, kiến nghị phải theo đúng quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.

Khi giải quyết đơn khiếu nại phải thực hiện đúng thời hạn quy định của Luật Khiếu nại; đồng thời xử lý dứt điểm Quyết định số 3784/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND huyện về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Thế Bảy theo quy định; chỉ đạo các phòng, ban khi mưu cho UBND huyện giải quyết đơn khiếu nại phải thực hiện đúng quy định tại Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính; chỉ đạo các phòng, ban tham mưu cho UBND huyện giải quyết dứt điểm và có báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh đối với 07 vụ việc do UBND tỉnh chuyển đến UBND huyện để xem xét giải quyết theo thẩm quyền và chỉ đạo Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường xem xét bố trí công chức cho phù hợp để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao, chấm dứt tình trạng để đơn tồn quá hạn như đã diễn ra trong thời gian qua./.

Lan Anh