Thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đến nay, cơ bản các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lai Châu đã hoàn thành việc chi trả cho các đối tượng người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn toàn tỉnh. Tuy nhiên, việc chi trả kinh phí hỗ trợ cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động, người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương và người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp còn rất chậm (mới chi trả 1038/2283 đối tượng được phê duyệt); nhiều người dân thắc mắc, phản ánh những bất cập trong việc xác lập danh sách nhưng các ngành, địa phương chưa thật sự quan tâm hướng dẫn thực hiện, giải đáp kịp thời.

Để kịp thời thực hiện đầy đủ, đúng chế độ chính sách cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các nội dung chỉ đạo, hướng dẫn của Chủ tịch UBND tỉnh tại: Công điện số 11/CĐUBND ngày 20/5/2020, Công văn số 814/UBND-VX ngày 24/4/2020, Công văn 837/UBND-VX ngày 28/4/2020, Công văn số 924/UBND-VX ngày 13/5/2020… đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách.

Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông kết hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục, nguyên tắc và nội dung hỗ trợ để người dân hiểu rõ và chủ động tham gia thụ hưởng chính sách theo đúng đối tượng. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành lập các đoàn công tác tăng cường đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn và giải đáp kịp thời những vướng mắc phát sinh tại cơ sở. Cử cán bộ nắm vững về chuyên môn, nghiệp vụ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông giải đáp kịp thời những thắc mắc, đề xuất, kiến nghị của người dân (tăng cường từ nay đến khi hoàn thành việc chi trả). UBND các huyện, thành phố - Tập trung chỉ đạo nâng cao tinh thần, thái độ, năng lực làm việc của đội ngũ cán bộ thực thi chính sách; tiếp tục thực hiện ngay các nhiệm vụ, giải pháp thuộc thẩm quyền để đẩy nhanh và hoàn thành việc chi trả chính sách, đặc biệt là các nhóm đối tượng chưa nhận được chính sách hỗ trợ với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng"; chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan, chính quyền cấp xã cử đầu mối và thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của người dân và doanh nghiệp để kịp thời giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát, hậu kiểm việc tổ chức thực hiện chính sách tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn (thực hiện toàn diện trong tháng 6 năm 2020). Tuyệt đối không để sai sót, trùng lặp đối tượng, không để đối tượng thuộc diện hỗ trợ mà không được hưởng chính sách. Kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật, trục lợi chính sách; đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát từ việc lập, công khai danh sách đến việc thực hiện chi trả chính sách hỗ trợ tại các địa phương, đơn vị trên toàn tỉnh, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định./.

Dương Thái