Phát biểu khai mạc Hội nghị, TS. Lê Tiến Hào nhấn mạnh, cải cách hành chính là một nhiệm vụ trọng tâm của ngành Thanh tra. Thời gian qua, Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đã rất quan tâm tới công tác cải cách hành chính, kịp thời ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính từng năm và từng giai đoạn của ngành. Chính vì thế, nhận thức của cán bộ, công chức trong cơ quan về cải cách hành chính đã được nâng lên một bước, tạo tiền đề cho việc cải cách đồng bộ, mạnh mẽ trong toàn ngành Thanh tra. Vấn đề cải cách thủ tục hành chính đã được thực hiện đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Thanh tra, tạo điều kiện thuận lợi giúp cho cá nhân, tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính.


TS. Lê Tiến Hào, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì Hội nghị


Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính của ngành Thanh tra vẫn còn một số hạn chế, bất cập. Công tác xây dựng thể chế còn có những thời điểm chậm hơn so với kế hoạch, một số văn bản quy phạm pháp luật còn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra đòi hỏi phải sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, nhất là các văn bản nghiệp vụ. Việc áp dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của cơ quan còn chưa khắc phục được những tồn tại khi áp dụng trong chỉ đạo, điều hành. Nhận thức về vai trò, ý nghĩa của công tác cải cách hành chính của một số thủ trưởng phụ trách và cán bộ, công chức trong cơ quan còn chưa sâu sắc; sự phối hợp giữa các cục, vụ, đơn vị và các cơ quan trong công tác cải cách hành chính đôi khi chưa thật chưa thật chặt chẽ.


Toàn cảnh Hội nghị


Nhằm khắc phục tối đa những khó khăn, vướng mắc nói trên, ngành Thanh tra đã xác định những giải pháp cụ thể để cải cách hành chính thông qua việc tập trung cải cách thế chế; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chú trọng đề xuất chính sách đặc thù nhằm tạo động lực thực sự để cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả cao; nâng cao chất lượng công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.


Hội nghị nhận được nhiều ý kiến của các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm về cải cách hành chính trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân, các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến việc xây dựng thể chế - có những khó khăn vướng mắc gì, về tổ chức bộ máy; về chất lượng công chức, công vụ; hiện đại hóa nền hành chính và công nghệ thông tin. Việc xây dựng Đề án vị trí việc làm của thanh tra tỉnh, huyện còn gặp nhiều khó khăn, lung túng, nên xác định bao nhiêu thanh tra viên cao cấp, bao nhiêu thanh tra viên chính, bao nhiêu thanh tra viên, bố trí như thế nào cho phù hợp và linh hoạt với thực tiễn.


Đối với các quy định về hoạt động thanh tra, các đại biểu thảo luận chủ yếu về việc xây dựng quy trình của 1 cuộc thanh tra, quy chế hoạt động Đoàn Thanh tra, Nhật ký Đoàn Thanh tra. Nếu làm 3 Thông tư riêng rẽ thì sẽ dễ có sự trùng lặp, nên chăng, làm 1 Thông tư quy định 3 vấn đề trên nhưng không được trùng lắp về nội dung. Hội nghị cũng nhận được nhiều ý kiến đóng góp về nội dung cụ thể của Dự thảo quy chế hoạt động Đoàn Thanh tra và Nhật ký Đoàn Thanh tra. Có ý kiến cho rằng, quy định bổ nhiệm Trưởng Đoàn Thanh tra nên căn cứ vào ngạch bậc, không nên căn cứ vào chức vụ. Nhiều khi người có chức vụ về mặt chuyên môn không giỏi bằng những chuyên viên, thanh tra viên. Mà để có chức vụ bây giờ không phải cứ chuyên môn giỏi mà được, nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

 

Dự thảo Thông tư quy định mẫu Sổ nhật ký và hướng dẫn việc ghi chép, quản lý sổ Nhật ký Đoàn Thanh tra quy định Sổ Nhật ký Đoàn Thanh tra dùng để ghi chép các hoạt động của Đoàn thanh tra, hoạt động của các thành viên Đoàn thanh tra, những nội dung có liên quan đến hoạt động của Đoàn thanh tra diễn ra trong ngày, kể từ khi có quyết định thanh tra đến khi bàn giao hồ sơ thanh tra cho cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, vẫn còn một số ý kiến băn khoăn rằng, việc ghi nhật ký của Đoàn thanh tra nhiều khi chỉ mang tính hình thức trên thực tiễn và thẳng thắn đặt câu hỏi có nên bỏ quy định này không, nếu phải ghi thì nên ghi như thế nào cho phù hợp với thực tiễn hoạt động? – qua đó đề nghị cần có hướng dẫn cụ thể hơn.

 

Về Bộ thủ tục hành chính tiếp công dân, đa số các đại biểu nhất trí với nội dung Dự thảo, đồng thời đề nghị Thanh tra Chính phủ sớm ban hành để công bố công khai và áp dụng thống nhất phương thức hoạt động trên phạm vi cả nước./.


K. Dung