I. Vị trí và chức năng:

Tạp chí Thanh tra là cơ quan Báo chí của Thanh tra Chính phủ, có chức năng thông tin - tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; là diễn đàn khoa học, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, lý luận, nghiệp vụ về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và các lĩnh vực hoạt động khác theo quy định của Luật Báo chí và của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Tạp chí Thanh tra là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản riêng tại các ngân hàng và Kho bạc Nhà nước.

Trụ sở chính của Tạp chí Thanh tra đặt tại thành phố Hà Nội.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Nhiệm vụ:

a. Tạp chí Thanh tra có trách nhiệm hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép xuất bản của Bộ Thông tin và Truyền thông, quy định của Luật Báo chí và các quy định của pháp luật, của Tổng Thanh tra Chính phủ;

b. Tổ chức biên tập, xuất bản, phát hành Tạp chí Thanh tra và các ấn phẩm, tài liệu đề cập đến lý luận, nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tiễn về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật và của Tổng Thanh tra Chính phủ;

c. Tổ chức, thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và các hoạt động của ngành trên Tạp chí Thanh tra, Trang điện tử ThanhtraVietnam.vn và các ấn phẩm khác do đơn vị xuất bản, phát hành;

d. Tổ chức thực hiện việc nghiên cứu, trao đổi lý luận nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tiễn về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng trên Tạp chí Thanh tra;

e. Tổ chức các chương trình, sự kiện, hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Thanh tra theo chủ trương, kế hoạch được lãnh đạo Thanh tra Chính phủ phê duyệt;

g. Quản lý công chức, viên chức, người lao động của Tạp chí Thanh tra theo quy định của pháp luật và của Tổng Thanh tra Chính phủ;

h. Xây dựng và sử dụng, quản lý đội ngũ cộng tác viên theo quy định của Nhà nước và của Thanh tra Chính phủ;

i. Quản lý, sử dụng tài sản và kinh phí của Tạp chí Thanh tra theo quy định của pháp luật và của Tổng Thanh tra Chính phủ;

k. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Thanh tra Chính phủ giao.

2. Quyền hạn:

Tạp chí Thanh tra được thực hiện các quyền hạn quy định tại Luật Báo chí, các văn bản hướng dẫn của các cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động báo chí và quy định của Tổng Thanh tra Chính phủ.

III. Cơ cấu tổ chức:

1. Lãnh đạo Tạp chí Thanh tra:

- Vụ trưởng - Phụ trách TCTT: Dương Quốc Huy  

- Phó Vụ trưởng: Hà Thị Hương               

- Phó Vụ trưởng: Đỗ Mạnh Hùng

2. Các đơn vị trực thuộc Tạp chí Thanh tra:

- Phòng Trị sự;

- Phòng Phóng viên & Biên tập;

- Văn phòng đại diện của Tạp chí Thanh tra ở khu vực phía Nam đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh.

IV. Trụ sở Tạp chí Thanh tra

Số 220 - Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội

ĐT: 08049063

Fax: 08049065

Email: Tapchithanhtrabbt@gmail.com

Website: Thanhtravietnam.vn

Văn Phòng đại diện phía Nam: 496 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

ĐT: 08083224

Fax: 08084622

Email: Tapchithanhtra496@gmail.com

TCTT