Thực hiện dự án khu công nghiệp Hải Yên (giai đoạn 3), UBND thành phố Móng Cái đã ban hành Quyết định số 1899/QĐ- UBND ngày 09/5/2016 về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho gia đình bà Lắm, khu 2, phường Hải Yê theo chính sách Luật Đất đai năm 2013. 

Gia đình bà Lắm không đồng ý, yêu cầu được hỗ trợ giá trị chênh lệch giữa việc lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) theo chính sách của Luật Đất đai 2003 với chính sách của Luật Đất đai 2013 đối với diện tích đất vườn liền kề đất ở. 

Bà Lắm cho rằng: Theo quy định tại Điều 25, Nghị định 47/NĐ- CP của Chính Phủ và Công văn 1245/TCQLĐĐ-CKTPTQĐ ngày 3/9/2015 của Tổng cục Đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường thì gia đình được hỗ trợ đối với diện tích đất vườn liền kề đất ở theo Luật Đất đai 2003.

Không đồng ý với phương án bồi thường UBND thành phố Móng Cái đã phê duyệt, công dân khiếu nại và được Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái giải quyết khiếu nại tại Quyết định số 5695/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 với nội dung: Không chấp nhận nội dung khiếu nại của bà Lê Thị Lắm khiếu nại Quyết định 1899/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của UBND thành phố Móng Cái “về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án khu công nghiệp Hải Yên (giai đoạn 3)”.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet

Không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại (lần đầu) của Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái, bà Lắm khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh với nội dung: Yêu cầu được hỗ trợ chênh lệch giá trị giữa phương án bồi thường lập theo chính sách Luật Đất đai 2003 và phương án bồi thường lập theo chính sách Luật Đất đai 2013 đối với diện tích đất vườn liền kề đất ở.

Qua kiểm tra, xác minh nhận thấy, thực hiện dự án khu công nghiệp Hải Yến (giai đoạn 3), gia đình bà Lắm bị thu hồi 2.502,3 m2 đất, trong đó 570,2 m2 đất vườn liền kề đất ở, diện tích đất hành lang đường là 29 m2.

Ngày 09/5/2016, UBND thành phố Móng Cái đã ban hành Quyết định số 1899/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho gia đình bà Lê Thị Lắm.

Ngày 03/01/2019, Thanh tra tỉnh đã phối hợp với UBND thành phố Móng Cái, UBND phường Hải Yên tổ chức đối thoại với gia đình bà Lê Thị Lắm. Theo đó, hội nghị thống nhất phương án bồi thường GPMB của gia đình bà Lắm được UBND thành phố Móng Cái phê duyệt là đúng quy định pháp luật. Gia đình bà Lắm đã nhận tiền và bàn giao đất cho Nhà nước ngay sau khi có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khu công nghiệp Hải Yên (giai đoạn 3).

Tuy nhiên, tại buổi đối thoại công dân vẫn đề nghị được hỗ trợ chênh lệch giữa giá trị phương án bồi thường lập theo chính sách của Luật Đất đai 2003 và giá trị phương án bồi thường được lập theo chính sách của Luật Đất đai 2013 đối với phần diện tích đất vườn liền kề đất ở cho gia đình.

Theo quy định tại khoản 4, Điều 34, Nghị định 47/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất quy định: “4. Trường hợp đã có quyết định thu hồi đất nhưng chưa có phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì giải quyết theo quy định sau đây:

a) Đối với dự án thuộc trường hợp thu hồi đất quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai, chủ đầu tư đủ điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai thì UBND cấp tỉnh cho phép tiếp tục lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của Luật Đất đai năm 2013;

c) Đối với dự án được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép thu hồi đất theo tiến độ thì Nhà nước tiếp tục thực hiện thu hồi đất đối với phần diện tích đất còn lại và lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.”

Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và quyết định thu hồi đất của hộ gia đình bà Lắm được UBND thành phố Móng Cái phê duyệt ngày 09/5/2016 (sau ngày 01/7/2014). Như vậy, UBND thành phố Móng Cái áp dụng Luật Đất đai 2013 và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để phê duyệt phương án bồi thường đất nông nghiệp cho gia đình bà Lắm là đúng quy định.

Ngày 24/5/2017, UBND tỉnh Quảng Ninh có Văn bản số 3643/UBND-QLĐĐ1 ngày 24/5/2017 về việc xử lý các nội dung vướng mắc trong thực hiện GPMB các dự án chuyển tiếp khi thực hiện Luật Đất đai năm 2013, trong đó đã chỉ đạo UBND các địa phương thực hiện nghiêm quy định tại Điều 34, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Theo đó, việc gia đình bà Lắm khiếu nại yêu cầu tính hỗ trợ chênh lệch giá trị giữa phương án bồi thường lập theo Luật Đất đai 2003 và phương án bồi thường lập theo Luật Đất đai 2013 đối với diện tích đất vườn liền kề đất ở cho gia đình bà là không có cơ sở.

Từ những nhận định và căn cứ nêu trên, UBND tỉnh Quảng Ninh đồng ý với Quyết định số 5695/QD-UBND ngày 13/11/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái về việc giải quyết khiếu nại của công dân.

Hồng Dân