Thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu liên cơ quan quận Bắc Từ Liêm, Nhà nước đã tiến hành thu hồi đất của các hộ dân. 

Không đồng thuận với quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ của UBND quận Bắc Từ Liêm đưa ra, bà Nguyễn Thị Hương có địa chỉ tại tổ dân phố Hạ 10, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm khiếu nại.

Ngày 12/7/2019, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm có Quyết định số 3802/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của bà Nguyễn Thị Hương, theo đó, giữ nguyên Quyết định sổ 356/QĐ-UBND ngày 22/01/2019 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc thu hồi đất và Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 22/01/2019 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với bà Nguyễn Thị Hương khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu liên cơ quan quận Bắc Từ Liêm. 

Không đồng ý quyết định giải quyết khiếu nại của UBND quận Bắc Từ Liêm,  bà Hương đề nghị được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm bằng 05 lần giá đất nông nghiệp đối với diện tích 598m2 bị thu hồi vì cho rằng đất nông nghiệp đã giao cho gia đình sử dụng ổn định từ năm 1980 đến nay.

Thanh tra thành phố đã tiến hành làm việc, xác minh nội dung khiếu nại của công dân theo quy định. 

Kết quả xác minh được Thanh tra thành phố báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố tại văn bản số 4670/BC-TTTP-P2 ngày 07/10/2020 và 5810/TTTP-P2 ngày 02/12/2020.

Thanh tra thành phố đã làm rõ, khi thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu liên cơ quan quận Bắc Từ Liêm, hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hương đã bị thu hồi 1.738m2 đất nông nghiệp đang sử dụng, gồm có: 1.140m2 đất nông nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận quyên sử dụng đất và 598m2 đất vượt hạn mức giao đất theo Nghị định số 64/CP ngày 29/7/1993 của Chính phủ, trong đó 278m2 tại thửa số 282 và 320m2 đất thuộc thửa số 283(1), thuộc tờ số 37, bản đồ đất nông nghiệp đo vẽ năm 1994 xã Minh Khai, có nguồn gốc là đất nông nghiệp được giao khoán từ khoán 100.

leftcenterrightdel
 UBND thành phố Hà Nội, nơi ban hành quyết định giải quyết KN lần 2

Khi giao đất nông nghiệp theo Nghị định số 64/CP, chính quyền địa phương chỉ lập phương án và cân đối trên sổ sách, thực tế không giao tại thực địa cho từng hộ và việc cân đối diện tích vượt hạn mức của hộ thừa sang hộ thiếu không thực hiện được, các hộ vẫn tiếp tục sử dụng. Do đó, hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hương vẫn sử dụng diện tích 598m2 nêu trên theo hiện trạng, ổn định đến khi Nhà nước thu hồi đất, ngoài ra diện tích đất này không phải là đất công do UBND xã Tây Tựu (nay là UBND phường Tây Tựu) quản lý.

Theo quy định tại khoản 6 Điều 4 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, thì diện tích 598m2 bị thu hồi nêu trên đủ điêu kiện được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm.

Mặt khác, theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thì diện tích 598m2 bị thu hồi được hỗ trợ đào tạo, chuyển đồi nghề, tìm kiếm việc làm bằng 01 lần giá đất nông nghiệp.

Tại Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 22/01/2019 về phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ đối với hộ gia đình bà Hương, UBND quận Bắc Từ Liêm chưa phê duyệt hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm bằng 01 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất đối với diện tích 598m2, về việc này, UBND quận Bắc Từ Liêm cần điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ đối với hộ gia đình bà Hương - báo cáo của Thanh tra thành phố nêu rõ.

Do đó, theo Thanh tra thành phố, việc bà Hương đề nghị được xem xét hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm bằng 05 lần giá đất nông nghiệp đối với 598m2 đất nông nghiệp, là không chính xác, nội dung khiếu nại của công dân chỉ đúng một phần. Đồng thời, trên cơ sở xem xét chính sách hỗ trợ khác theo quy định tại khoản 5 Điều 24 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND, Thanh tra thành phố và UBND quận Bắc Từ Liêm đề xuất với UBND thành phố cho phép áp dụng chính sách hỗ trợ khác, mức hỗ trợ bằng một lần giá đất nông nghiệp cùng loại đối với diện tích 598m2 nêu trên, Thanh tra thành phố kiến nghị cụ thể.

Trong quá trình làm việc, Thanh tra thành phố đã tổ chức đối thoại với bà Nguyễn Thị Hương. Kết quả, tại buổi đối thoại đó, bà Hương nhất trí với mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm bằng 01 lần và mức hỗ trợ khác bằng 01 lần giá đất nông nghiệp.

Căn cứ vào kết quả xác minh và kiến nghị tại các báo cáo của Thanh tra thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần 2, trong đó kết luận, diện tích 598m2 do hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hương sử dụng bị thu hồi được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm bằng một lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất.

Việc bà Hương đề nghị được xem xét hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm bằng 05 lần giá đất nông nghiệp, là không chính xác, nội dung khiếu nại của công dân, là đúng một phần. 

Đồng thời, cho phép UBND quận Bắc Từ Liêm áp dụng chính sách hỗ trợ khác đối với hộ bà Nguyễn Thị Hương, mức hỗ trợ bằng một lân giá đất nông nghiệp cùng loại đôi với diện tích 598m2 nêu trên.

Chủ tịch UBND thành phố giao UBND quận Bắc Từ Liêm phê duyệt điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ đối với hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hương theo hướng bổ sung hỗ trợ đào tạo, chuyến đối nghề và tìm kiếm việc làm bằng một lần giá đất nông nghiệp và hỗ trợ khác bằng một lần giá đất nông nghiệp cùng loại đối với diện tích 598m2 đất thu hồi để thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu liên cơ quan quận Bắc Từ Liêm, Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 của UBND thành phố nêu rõ./.

             Hồng Dân