Không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn về nội dung UBND huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn) ban hành quyết định thu hồi 14 thửa đất với tổng diện tích 5.614 m2 gia đình sử dụng tại xã Nguyên Bình (nay là phường Nguyên Bình) để giải phóng mặt bằng, giao cho Sư đoàn 341- Bộ Tư lệnh Quân khu 4 để sử dụng vào mục đích quốc phòng nhưng không được bồi thường về đất, ông Lê Công Huân đề nghị được bồi thường về đất theo quy định. 

Ông này đã có đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, ngày 26/6/2020, Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn đã ban hành Quyết định số 3999/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Công Huân, không công nhận nội dung khiếu nại với lý do, hộ gia đình ông sử dụng đất vào mục đích nông nghiệp không liên tục, bỏ hoang đất 03 năm trước khi thu hồi đất.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 220/BC-STNMT ngày 29/12/2020 về kết quả xác minh khiếu nại của ông Lê Công Huân, trên hồ sơ địa chính xã Nguyên Bình, các thửa đất ông Lê Công Huân khiếu nại thể hiện, Bản đồ 299/TTg duyệt năm 1987, các thửa đất không được đo vẽ. Bản đồ địa chính duyệt năm 1998, thuộc tờ bản đồ số 12, gồm các thửa 1633 (653 m2), 1634 (540 m2), 1638 (214 m2), 1639 (719m2), 1644 (178 m2), 1646 (382 m2), loại đất ĐM (đất màu). Các thửa 1648 (332 m2), 1649 (303 m2), 1650 (501 m2), 1651 (601m2), 1652 (448 m2), loại đất ĐM (đất màu) và một phần thửa 1658 khoảng 500 m2 (diện tích nguyên thửa 39.030m2), loại đất XDCB (bãi tập Trung đoàn B.B 266). Các thửa đất trên trong sổ mục kê đều ghi đất quốc phòng.

Tại tờ Chỉnh lý bản đồ địa chính số 56/CL-BDDC-2017 lập ngày 08/9/2017 để phục vụ thu hồi đất, thể hiện tại tờ bản đồ số 12, gồm các thửa 1633 (393,2 m2, thu hồi hết), 1634 (182,5 m2, thu hồi 142,2 m2), 1638 (172,8m2, thu hồi hết), 1639 (700,6 m2, thu hồi hết), 1644 (150,8 m2, thu hồi hết), 1646-2 (924,9 m2), 1648 (416,2 m2, thu hồi hết), 1649 (383,9 m2, thu hồi hết), 1650 (477,7 m2, thu hồi hết), 1651 (640,6 m2, thu hồi hết), 1652 (373 m2, thu hồi hết), 1633A (319,2 m2, thu hồi hết), 1633B (204,6 m2, thu hồi hết), 1633C (314,6 m2, thu hồi hết), loại đất BCS (chưa sử dụng), sổ mục kê ghi UBND xã.

Về Hồ sơ giải phóng mặt bằng và việc xác nhận nguồn gốc đất, ngày 06/12/2017, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đã tiến hành kiểm kê khối lượng bồi thường giải phóng mặt bằng, tại các thửa đất xác định không có cây cối trên đất. 

Ngày 16/3/2018, UBND xã Nguyên Bình đã kiểm tra, xác nhận hiện trạng, thời điểm sử dụng đất của hộ ông Huân đối với các thửa đất nêu trên có nguồn gốc là đất khai hoang, thời điểm sử dụng từ năm 1981; hộ canh tác đến tháng 4 năm 2017 (trước thời điểm kiểm kê 08 tháng).

Để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, ngày 05/4/2018 UBND xã Nguyên Bình tổ chứchội nghị xác định nguồn gốc đất đối với các thửa đất thuộc phạm vi thu hồi đất thực hiện dự án. Hội nghị đã kết luận, các thửa đất hộ ông Lê Công Huân sử dụng là đất khai hoang, nhưng bỏ hoang từ 03 năm trở về trước nên không đủ điều kiện bồi thường giải phóng mặt bằng. 

Từ kết quả xác định nguồn gốc đất của UBND xã Nguyên Bình, ngày 04/7/2018 UBND huyện Tĩnh Gia đã ban hành Quyết định số 4135/QĐ- UBND có nội dung, thu hồi đất do UBND xã Nguyên Bình quản lý để giao cho Sư đoàn 341 thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 4 để sử dụng vào mục đích quốc phòng  và Quyết định số 4134/QĐ-ƯBND để phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất, bồi thường về đất 0 đồng.

leftcenterrightdel
 Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, nơi ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần 2

Kết quả làm việc việc của Sở Tài nguyên và Môi trường khi tiến hành kiểm tra hồ sơ, hiện trạng sử dụng đất, và làm việc với các đơn vị, cá nhân liên quan cho thấy, các thửa đất hộ ông Lê Công Huân sử dụng, thời điểm đo đạc lập bản đồ địa chính năm 1998 đã thể hiện là đất màu, đất lúa do đó thời điểm hộ ông Huân sử dụng là trước thời điểm đo đạc năm 1998, phù hợp với xác nhận của UBND xã Nguyên Bình tại biên bản ngày 16/3/2018. Một phần thửa 1658 hộ ông Huân sử dụng khoảng 500 m2 (thuộc thừa 1646-2 tại tờ Chỉnh lý bản đồ địa chính số 56/CL-BĐĐC-2017) là bãi tập của Trung đoàn B.B 266; sau năm 1998 lối đi vào bãi dịch chuyển, có lấy vào một phần đất các thửa 1633, 1634 của hộ ông Huân sử dụng, phần đất còn lại phía góc thửa đất 1658 hộ ông Huân sử dụng  dưới hình thức đổi đất.

Sổ mục kê lập năm 1998 thể hiện các thửa đất này thuộc đất quốc phòng là không chính xác. Vì ngày 01/4/1997, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 197/TTg phê duyệt quy hoạch đất quốc phòng do quân đội quản lý trên địa bàn Quân khu IV, trong đó có 03 vị trí tại xã Nguyên Bình, tuy nhiên sau thời điểm phê duyệt quy hoạch chưa thực hiện và  hiện trạng đang được các hộ gia đình, cá nhân quản lý, sử dụng.

Kết quả đo đạc Chỉnh lý bản đồ địa chính để phục vụ thu hồi đất năm 2017, ghi loại đất bằng chưa sử dụng (BCS) thuộc nhóm đất chưa sử dụng là không chính xác. Vì các thửa đất này đã được ghi nhận là đất màu, đất lúa trên bản đồ địa chính năm 1998. Mặt khác tại khoản 3, Điều 10 Luật Đất đai năm 2013 quy định “nhóm đất chưa sử dụng gồm các loại đất chưa xác định mục đích sử dụng”. 

Ngoài ra, các thửa đất hộ ông Lê Công Huân sử dụng được UBND phường Nguyên Bình khẳng định không phải là đất công ích, không ký hợp đồng thuê thầu với hộ ông Huân. Thời điểm kiểm tra thực địa ngày 18/12/2020, hộ ông Lê Công Huân không canh tác, đất xốp, nền đất thấp, có 14 thửa, thực tế là 02 thửa lớn do khi chỉnh lý năm 2017 đo tách thành các thửa nhỏ theo bờ ruộng.

Từ các căn cứ đó, việc UBND phường Nguyên Bình, UBND thị xã Nghi Sơn xác định hộ ông Lê Công Huân sử dụng các thừa đất không đủ điều kiện được bồi thường với lý do đã bỏ hoang 03 năm và xác định đất UBND xã quản lý là không có căn cứ, báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường nêu rõ.

Mặt khác, cũng theo báo cáo của Sở Sở Tài nguyên và Môi trường, hộ ông Huân là hộ sản xuất nông nghiệp, tuy không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, nhưng không vi phạm pháp luật đất đai và sử dụng thửa đất ổn định vào mục đích nông nghiệp trước ngày 01/7/2004. Căn cứ vào quy định của pháp luật, hộ ông Huân thuộc trường hợp được công nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đủ điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Như vậy, diện tích đất ông Lê Công Huân đang khiếu nại đủ điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, do đó nội dung công dân khiếu nại là có cơ sở.

Từ kết quả thẩm tra xác minh, kết luận và các căn cứ pháp luật nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định việc ông Lê Công Huân khiếu nại UBND huyện Tĩnh Gia (nay là UBND thị xã Nghi Sơn) thu hồi các thửa đất gia đình ông sử dụng để giao cho Sư đoàn 341 - Bộ Tư lệnh Quân khu 4 sử dụng vào mục đích quốc phòng nhưng không được bồi thường về đất là có cơ sở. Đồng thời, giao UBND thị xã Nghi Sơn thu hồi đất, phê duyệt bồi thường diện tích 5.614m2 cho hộ ông Lê Công Huân theo quy định của pháp luật./.

Hồng Dân